Hyvän kohtelun suunnitelma

Perhepalvelut Päivämäki Oy / Ammatillinen perhekoti Taimi / Tuulensuuntie 2 B Kärkölä

HYVÄN KOHTELUN SUUNNITELMA

Suunnitelman laatiminen ja ylläpito

Suunnitelma on laadittu yhdessä sijoitettujen lasten kanssa ja suunnitelma on sijoitettu kaikkien nähtäville.

Suunnitelma tarkistetaan tarpeen mukaan ja vähintään vuosittain.

Kaikki perhekodissa asuvat osallistuvat hyvän kohtelun suunnitelman tekoon. Perhekodissa ei ole käytössä rajoitustoimenpiteitä.

Yksikön tiedot

Kuvaus perhekodista: Perhekoti Taimi, sijaitseeKärkölässä Tuulensuuntiellä

Koti sijaitsee kolmessa tasossa, ja meillä on kuusi lasten/nuorten huonetta

Sijainti: Tuulensuuntie 2B, Kärkölä

Arjen toiminta:

Arkipuuhat ja rutiinit luovat turvallisuutta. Arkea rakentavat säännöllinen päivärytmi, koulunkäynti, säännölliset ruokailut ja arkiaskareet. Lapsen kanssa käydään läpi kalenteria, jonka avulla lapsi oppii suunnittelemaan omaa ajankäyttöään ja arkeaan. Kalenteriin merkitään myös vanhempien kanssa sovitut tapaamiset. Lapset siivoavat huoneensa kerran viikossa ja saavat siihen apua perhekodin aikuisilta. Aikuisen apu on kolmiportaista:

1. Aikuinen ja lapsi tekevät yhdessä

2. Lapsi tekee aikuisen muistuttamana

3. Lapsi tekee itsenäisesti

Lapsi osallistuu arjen askareisiin/asioidensa hoitoon oman ikä-ja kehitystasonsa mukaisesti. Aikuisilla on aina vastuu siitä, että asiat tulevat tehdyksi.

Koulunkäynnin tukeminen

Taimi perhekodissa elämme tasaista ja mahdollisimman ennakoitua arkea.

Lasta tuetaan läksyjen tekemisessä. Perhekodin aikuiset osallistuvat vanhempainiltoihin yhdessä vanhemman/vanhempien kanssa ja ovat tiiviisti yhteydessä opettajaan. Tavoitteena on, että lapsi saa peruskoulun päättötodistuksen. Koulun jälkeen lasta tuetaan tulevaisuuden suunnittelussa ja jatkokoulutuspaikan saamisessa. Koulunkäynnin lisäksi lapsen arkeen halutaan löytää mielekästä tekemistä esimerkiksi harrastusten muodossa.


Lapsen ja nuoren asema ja oikeudet

Perhekodissa asuessa lapsella on edelleen oikeus omaan yksityisyyteensä ja omaan rauhaan. Lapsella on oikeus läheisiin ihmissuhteisiin ja niiden ylläpitoon. Lapsella on oikeus osallistua itseään koskeviin palavereihin ja päätöksiin. Lapsen mielipidettä kuullaan ja se huomioidaan päätöksiä tehdessä. Huomioiminen ei tarkoita, että aina toimittaisiin lapsen mielipiteen mukaisesti. Aikuisten velvollisuus on tehdä vastuullisia päätöksiä ja perustella ne lapselle.

Lapsen ja nuoren mahdollisuus vaikuttaa

Lapset/nuoret osallistuvat heitä koskevaan päätöksentekoon ikätasonsa mukaisesti. Heidän kanssaan keskustellaan asioista ja heidän mielipiteensä kuullaan, ja se pyritään parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan päätösten teossa. Työskentely kodissa on lapsilähtöistä ja kuitenkin aikuisjohtoista. (Aikuisten vastuu = aikuisten päätökset). Lapset voivat vaikuttaa ikätasonsa mukaisesti omaan arkeensa ja siinä tuleviin valintoihin. Jokaisella lapsella/ nuorella on oma huone, jonne toiset eivät mene ilman lupaa - ilmapiiri pidetään toisten yksityisyyttä kunnioittavana ja jokainen on omalta osaltaan vastuussa kodin ilmapiiristä.

Lapsia / nuoria kannustetaan hankkimaan omia kavereita perhekodin ulkopuolelta ja kaverit voivat vierailla perhekodissa sovitusti, aivan kuten muissakin kodeissa. Lapsia/ nuoria kannustetaan harrastamaan oman ikätasonsa mukaisesti kodin ulkopuolella. Lasten / nuorten reviirin laajeneminen perustuu luottamukseen ja sovittujen toimintatapojen noudattamiseen.

Yhdessä suunnitellaan retkiä ja muuta vapaa-ajan toimintaa, sekä hyviä yhteisiä käytäntöjä arkeen. Viikoittain kalenteroidaan, ja kuun ensimmäisenä torstaina pidetään perhekodin palaveri, jossa arvioidaan mennyttä, suunnitellaan tulevaa, ja jaetaan kuulumisia. Palaveriin osallistuvat kaikki paikalla olijat, ja poissaoleville tiedotetaan palaverissa sovituista asioista. Palaverista tehdään muistio.

Syntymäpäiväksi lapset saavat yhdessä aikuisen kanssa suunnitella päivän kulkua aterioineen ja juhlineen.

Lasten oikeuksien päivänä päivitetään Hyvän kohtelun suunnitelma ja sitä juhlistetaan esimerkiksi ulkona menemällä yhdessä ulos syömään.

Muutoksenhaku sekä kantelumahdollisuuksista kertominen

Lapselle kerrotaan ikätasoisesti ja ymmärrettävästi muutoksenhaku- ja kantelumahdollisuuksista. Mahdollisuutta tähän on tarjottava ilman erillistä pyyntöä sekä siihen on varattava riittävästi aikaa. Lapsella on oikeus ilmoittaa toiveensa siitä henkilöstä, kenen kanssa haluaa asiasta keskustella.

Lapsella on tiedossa oman sosiaalityöntekijänsä yhteystiedot.

Lasten osallisuus, mitä se tarkoittaa ja kuinka osallisuutta voidaan lisätä?

Lapset kertoivat osallisuuden tarkoittavan toimintaan osallistumista, esimerkiksi osallistumista yhteisiin ulkoiluihin, palavereihin ja reissuihin. Keskusteltaessa lasten mielestä osallisuus voi olla myös perhekodin arjen kotitöihin osallistumista. Osallisuuden lisäämiseksi aikuiset voi keksiä yhteistä tekemistä. Osallisuus voi olla myös sitä, että saa tehdä yksin aikuisen kanssa, ettei kaikkea tarvitse tehdä yhdessä.


Mitä lasten hyvä kohtelu tarkoittaa perhekodin arjessa?

Aikuisten mielestä hyvä kohtelu tarkoittaa turvallisia kasvuolosuhteita, tasapuolista kohtelua ja läsnäoloa arjessa. Hyvää kohtelua on myös lasten mielipiteiden ja toiveiden kuunteleminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden toteuttaminen.

Lasten mielestä hyvä kohtelu sisältää sen, että autetaan kavereita, on hyvät tavat ja pystytään puhumaan pelkäämättä mistä vain asioista.

Kuinka hyvää kohtelua perhekodissa voidaan parantaa?

Hyvää kohtelua voidaan lisätä ylläpitämällä hyvää vuorovaikutusta perhekodissa. Toimivaksi käytännöksi on otettu perhekodin yhteiset palaverit lasten kanssa liittyen arjen suunnitteluun.

Hyvää kohtelua lisätään tiedottamisella, puhumalla ja tuomalla esiin lasten oikeuksia, sekä ottamalla lapsen mielipiteet huomioon kaikissa häntä itseään koskevissa asioissa lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

Hyvää kohtelua lisätään myös pitämällä jatkuvasti mielessä perhekodin arvot ja toimintaperiaatteet; ammatillisuus, arkilähtöisyys, inhimillisyys, turvallisuus

Ammatillisuus perhekodissa on kasvatuskumppanuutta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen biologisten vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa, mukaan luettuna koulu ja mahdolliset hoitokontaktit. Ammatillisuus näkyy toimintaperiaatteissa suunnitelmallisuutena, tavoitteellisuutena ja ammattieettiset periaatteet huomioivana toimintana.

Arkilähtöisyys perhekodissa näkyy kannattelevien arjen rakenteiden ja rutiinien toistuvuutena. Arkilähtöisyys on laajemmin myös pyrkimystä luoda yhteinen näkemys siitä missä olemme, mihin pyrimme ja miksi.

Inhimillisyys perhekodissa on toisen ihmisen arvostamista, kunnioittamista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta. Inhimillisyyttä on toisen kuunteleminen ja kiinnostus häntä kohtaan. Inhimillisyys on välittämistä ja huolenpitoa.

Turvallisuus ja turvallisuudentunne rakentuvat sekä konkreettisiin turvallisuusohjeisiin ja määräyksiin, että ilmapiiriin, joka kodissa vallitsee. Aikuisjohtoinen lapsilähtöinen, selkeä ja johdonmukainen kasvatus luo turvallisuuden tunteen. Kodin toimintatapoihin kuuluu tukeminen, rohkaiseminen, kuunteleminen, hyväksyntä, luottaminen, kunnioittaminen ja neuvottelu erimielisyyksistä.

Kuinka lasten toiveet tulisi huomioida?

Toteutettavien toiveiden tulee olla lapsen etu huomioiden järkeviä ja mahdollisia toteuttaa. Toiveiden toteuttamisessa huomioidaan oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Toiveista keskustellaan lapsen kanssa, jotta hän tulee kuulluksi, vaikkei toiveen toteuttaminen onnistuisikaan. Toiveet voi liittyä myös ihan arkisiin asioihin, kuten toiveruokiin, ja tällaisten pienten toiveiden toteutuminen lisää lasten vaikuttamismahdollisuuksien, ja osallisuuden tunteita.

Perhepalvelut Päivämäki Oy / Ammatillinen perhekoti Taimi Tuulensuuntie 2 B 16600 Järvelä, Kärkölä

Kuinka yhteisymmärrystä perhekodin arjessa voidaan lisätä?

Yhteisymmärrys perhekodissa säilyy, kun ilmapiiri pidetään avoimena, ja asioista keskustellaan. Yhteisissä palavereissa sovitaan yhteisistä asioista, jolloin sitoutuminen niihin vahvistuu.

Lapsilla on oikeus hyvään hoitoon ja kasvatukseen

Aikuisten velvollisuus on huolehtia, että 

*Olet turvassa

*Jaksat käydä koulua

*Tukea koulunkäyntiä

*Huolehtia perustarpeistasi; ruoka, puhtaus, lämpö ja huolenpito *Kuunnella, lohduttaa ja tukea

Lasten velvollisuus on

*Käydä koulua ja tehdä läksyt

*Huolehtia oman huoneen siisteydestä ja pienistä kotihommista *Noudattaa yhteisesti sovittuja aikatauluja

*Noudattaa Taimin sääntöä ja toimintatapoja

*Kunnioittaa muita

Lasten oikeus on

*Oikeus omaan yksityisyyteen, oma huone, oma rauha.

*Omiin tärkeisiin ihmisiin, ystäviin ja perheeseen

*Oikeus omiin mielipiteisiin ja mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin

Lapsi voi itse päättää

*Omista mielipiteistä.

*Oman rahan käytöstä

*Oma ulkonäkö: pukeutuminen, hiustyyli, meikkaaminen

*Oman huoneen sisustus

*Omista tunteista. Voi olla voi olla iloinen, vihainen, surullinen, ärtynyt, väsynyt

Yhdessä sovitaan: *Kotiintuloajoista

*Kotitöistä

*Puhelimen käytöstä ja pelaamisesta *Harrastuksista

* Yökylistä

Suunnitelma uudistettu yhdessä perhekodin lasten kanssa keväällä 2023