dokumentointi ja toiminnan ohjaus

Perhekodissa on käytössä Nappula- tiedonhallintajärjestelmä. Perhekodin asukkaita informoidaan kir-jaamiskäytännöistä ja mahdollisuudesta nähdä heitä itseään koskevat kirjaukset ja pyytää niihin korjauksia. Päivittäiskirjaamisessa ja koosteissa huomioidaan lapsen/nuoren näkemys asioista.

Lapsille / nuorille maksetaan käyttörahaa asiakassuunnitelmassa sovittu määrä ja niistä pidetään lapsikohtaista kuukausiseurantaa.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään vuosittain ja se on yksikössä nähtävillä.

Asiakirjat säilytetään asianmukaisesti lukitussa kaapissa,lukitussa toimistohuoneessa tietosuoja huomioon ottaen , ja kaikki asiakasta koskeva materiaali toimitetaan sopimussuhteen päätyttyä rekisteriviranomaiselle.

Perhekodissa on kirjallinen pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys.

Perhekodilla on toimintasuunnitelma ja toiminnalle määritellyt arvot. 

Taimi-perhekodin arvoja ovat ammatillisuus, arkilähtöisyys, inhimillisyys, turvallisuus

Ammatillisuus perhekodissa on kasvatuskumppanuutta lapsen asioista vastaavan sosiaalityönteki-jän, lapsen biologisten vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa, mukaan luettuna koulu ja mahdolliset hoitokontaktit. Ammatillisuus näkyy toimintaperiaatteissa suunnitelmallisuutena, tavoitteellisuutena ja ammattieettiset periaatteet huomioivana toimintana.

Arkilähtöisyys perhekodissa näkyy kannattelevien arjen rakenteiden ja rutiinien toistuvuutena. Arkilähtöisyys on laajemmin myös pyrkimystä luoda yhteinen näkemys siitä missä olemme, mihin pyrimme ja miksi.

Inhimillisyys perhekodissa on toisen ihmisen arvostamista, kunnioittamista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta. Inhimillisyyttä on toisen kuunteleminen ja kiinnostus häntä kohtaan. Inhimillisyys on välittämistä ja huolenpitoa.

Turvallisuus ja turvallisuudentunne rakentuvat sekä konkreettisiin turvallisuusohjeisiin ja määräyksiin, että ilmapiiriin, joka kodissa vallitsee. Aikuisjohtoinen lapsilähtöinen, selkeä ja johdonmukainen kasvatus luo turvallisuuden tunteen. Kodin toimintatapoihin kuuluu tukeminen, rohkaiseminen, kuunteleminen, hyväksyntä, luottaminen, kunnioittaminen ja neuvottelu erimielisyyksistä.  

Perhekodin toimintaa arvioidaan ja kehitetään saatujen palautteiden pohjalta. Lisäksi toiminnassa käytetään itsearviointia ja tavoitteena on saada arki toimimaan jouhevasti, niin, että jokaisella on mahdollisuus keskittyä olennaisiin asioihin.  

Lääkehoidosta vastaa perhekodissa Satu Päivämäki, ja molemmat perhekotivanhemmat ovat käyneet lääkelupa-koulutuksen. Lääkehoitosuunnitelma on olemassa kirjallisena,lääkärin allekirjoittamana, ja sitä päivitetään tilanteiden muuttuessa.  

Perhekodilla on lain vatimusten mukainen vastuuvakuutus ja lapsille tapaturmavakuutus.