omavalvontasuunnitelma

2024

PERHEPALVELUT PÄIVÄMÄKI OY OMAVALVONTASUUNNITELMA


SISÄLTÖLOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 1

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1

2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 3

3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 4

4 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 5

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 9

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 14

7 ASIAKASTURVALLISUUS 19

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 25

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 27

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 27PERHEPALVELUT PÄIVÄMÄKI OY OMAVALVONTASUUNNITELMA


Suunnitelma on muokattu perhekodin toimintaan sopivaksi arkiseksi työkaluksi.

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT


Perhepalvelut Päivämäki Oy, Ammatillinen perhekoti Taimi

Y-tunnus 2924092-1

 Päijät-Hämeen hyvinvointialue

KärköläAmmatillinen perhekoti Taimi

 Tuulensuuntie 2 B

 16600  Kärkölä
Luvanvarainen perhehoito, lapset 5–18 v, 6-paikkainen

Esihenkilö Satu Päivämäki

Puhelin 049815196 Sähköposti perhekotitaimi@gmail.com


Yksityisten palveluntuottajan lupatiedot

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 26.7.2018

Muutoslupa: yksikön muutto uusiin toimitiloihin, paikkaluvun muutos 1.8.2020

Muutoslupa: Yksikön muutto uusiin omiin toimitiloihin: 1.1.2024


Palvelu, johon lupa on myönnetty: Ympärivuorokautinen sosiaalipalvelu / Ammatillinen perhekoti2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINENPerhekodin henkilökunta käy yhdessä läpi omavalvontasuunnitelman vähintään kerran vuodessa, ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa

Satu Päivämäki p. 0449815196


Omavalvontasuunnitelman seuranta

Päivitetään vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa muutostilanteissa


Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Omavalvontasuunnitelma on päivitettynä perhekodin kotisivuilla ja tulostettuna perhekodin olohuoneessa. Omavalvontasuunnitelman liitteenä on erillinen Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma, jonka laatimiseen lapset ovat osallistuneet, ja joka käydään läpi ja arvioidaan vuosittain yhdessä lasten kanssa.


3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET


Toiminta-ajatus


Ammatillinen perhekoti Taimi tarjoaa luvanvaraista, ympärivuorokautista, kodinomaista lastensuojelun sijaishuoltoa kuudelle lapselle Kärköläsä osoitteessa Tuulensuuntie 2 B.


Arvot ja toimintaperiaatteet


Taimi-perhekodin arvoja ovat ammatillisuus, arkilähtöisyys, inhimillisyys, turvallisuus


Ammatillisuus perhekodissa on kasvatuskumppanuutta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen biologisten vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa, mukaan luettuna koulu ja mahdolliset hoitokontaktit. Ammatillisuus näkyy toimintaperiaatteissa suunnitelmallisuutena, tavoitteellisuutena ja ammattieettiset periaatteet huomioivana toimintana.


Arkilähtöisyys perhekodissa näkyy kannattelevien arjen rakenteiden ja rutiinien toistuvuutena. Arkilähtöisyys on laajemmin myös pyrkimystä luoda yhteinen näkemys siitä missä olemme, mihin pyrimme ja miksi.


Inhimillisyys perhekodissa on toisen ihmisen arvostamista, kunnioittamista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta. Inhimillisyyttä̈ on toisen kuunteleminen ja kiinnostus häntä kohtaan. Inhimillisyys on välittämistä ja huolenpitoa.


Turvallisuus ja turvallisuudentunne rakentuvat sekä konkreettisiin turvallisuusohjeisiin ja määräyksiin, että ilmapiiriin, joka kodissa vallitsee.


Aikuisjohtoinen lapsilähtöinen, selkeä ja johdonmukainen kasvatus luo turvallisuuden tunteen. Kodin toimintatapoihin kuuluu tukeminen, rohkaiseminen, kuunteleminen, hyväksyntä, luottaminen, kunnioittaminen ja neuvottelu erimielisyyksistä.


4 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO


RISKIENHALLINTA


Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen


Riskienhallintaa edesauttaa on koko yhteisössä vallitseva avoin ja turvallinen keskusteluilmapiiri, jossa asukkaat sekä heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä havaintojaan.


Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat


Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla ennalta kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi

minimoimiseksi, sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen. Riskienhallinta ja omavalvonta ovat osa jokapäiväistä arkea.


Riskienhallinnan työnjako


Perhekotivanhemmat vastaavat omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä, sekä siitä, että kaikilla on riittävästi tietoa turvallisuusasioista.

Myönteinen asenneympäristö luo puitteet mahdollisten epäkohtien ja turvallisuusasioiden käsittelylle. Riskinhallinta on koko henkilökunnan vastuulla.

Koko henkilökunta osallistuu turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista.


Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, jossa

riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.


Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista


Omavalvontasuunnitelma

Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys

Lääkehoitosuunnitelma

Riskien tunnistaminen


Henkilökunta perehtyy laatimiinsa ohjeisiin ja suunnitelmiin, ja epäkohtia havaitessaan tekee suunnitelmiin tarvittavia muutoksia, sekä informoi muutoksista ikä- ja kehitystason mukaisesti talon kaikkia asukkaita.

Kriisitilanteissa aikuinen ottaa vahvan aseman toiminnan johtajana, ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat ehdottomia, niistä ei tingitä.


Ilmoitusvelvollisuus


Havaitut asiakasturvallisuuteen kohdistuvat riskit ja laatupoikkeamat otetaan heti puheeksi työyhteisössä, ja niiden käsittelyyn varataan aikaa. Korjaustoimenpiteet suoritetaan välittömästi.

Asiakkaat ja omaiset voivat keroa havaitsemistaan epäkohdista, koska yhteydenpito / kommunikointi on avointa. Mahdollisista epäkohdista keskustellaan, ja korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen


Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Kaikki riskitapahtumat käsitellään heti tilanteen jälkeen, ja käydään läpi, miten tilanne olisi voitu välttää. Aikuiset kirjaavat haittatapahtumat ja tiedottavat niistä tarvittaessa sosiaalityöntekijöille, omaisille ja muille yhteistyötahoille.

Korjaavat toimenpiteet

Muutosta vaativien laatupoikkeamien juurisyyt selvitetään ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet muutoksen aikaansaamiseksi. Korjaavista toimenpiteistä tehdään kirjaukset omavalvontasuunnitelmaan.

Muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä keskustellaan avoimesti työyhteisössä.


5 LASTEN ASEMA JA OIKEUDET


Hoito- ja kasvatussuunnitelma lastensuojelun sijaishuollossa


Perhekodissa yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa täydennetään asiakassuunnitelmaa tarvittaessa erillisellä hoito- ja kasvatussuunnitelmalla. Hoito- ja kasvatussuunnitelma havainnollistaa asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja kuvaa yksityiskohtaisesti, miten lapsen tarpeisiin vastataan turvaten lapsen hyvä kohtelu.

Hoito- ja kasvatussuunnitelma tehdään yhdessä lapsen kanssa ja sitä varten kuullaan myös lapsen huoltajia, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta tai mahdotonta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma toimitetaan tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.


Lasten kohtelu


Perhekodin lapsilla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Lapsia ja nuoria kohdellaan kunnioittaen heidän ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään.


Itsemääräämisoikeuden varmistaminen


Perhekodissa jokaisella on oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä. Aikuisten tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta ja tukea heidän osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan.

Perhekodissa ei ole käytössä rajoitustoimenpiteitä.

Lastensuojelun menettely sijaishuollon järjestämisessä EOAK/2857/2021

Perhekodissa kohdellaan kaikkia kunnioittavasti ja ystävällisesti.


Lasten osallisuus


Lasten ja omaisten osallistuminen perhekodin laadun ja omavalvonnan kehittämiseen


Eri-ikäisten lasten, heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen palvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa on olennainen osa palvelun laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä.

Perhekodin lasten ja heidän läheistensä mielipiteitä kuunnellaan, ja mahdollisista kehittämisehdotuksista käydään keskustelua.


Toiminnassa ei systemaattisesti kerätä asiakaspalautetta. Kaikkien kanssa keskustellaan päivän kulusta, ja vanhempien kanssa pidetään yhteyttä asiakassuunnitelmassa sovitulla tavalla. Kuun ensimmäisinä torstaipäivinä pidettävissä lasten palavereissa kuullaan mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia lähinnä liittyen mieliruokiin ja yhteisiin tekemisiin.

Mahdollista saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja/tai korjaamisessa muuttamalla asioita / toimintatapoja tarpeen mukaan ja toteuttamalla yhteisiä suunnitelmia.


Lasten oikeusturva


Palvelun laatuun tai lasten saamaan kohteluun tyytymättömällä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.

Muistutuksen vastaanottaja, virka-asema ja yhteystiedot

Satu Päivämäki / perhekodin vastuuvanhempi

Sosiaali - ja potilasasiavastaavan yhteystiedot 1.1.2024 alkaen:

03 819 2504 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 ja keskiviikkoisin klo 9-15. Sosiaali- ja potilasasiavastaavat tavoittaa jatkossa osoitteesta asiavastaavat@paijatha.fi.


Toiminnasta saatu palaute käsitellään viipymättä, ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Mahdolliset muistutukset käsitellään viipymättä.


Omatyöntekijä


Pienessä perhekodissa kaikki aikuiset ovat lasten omatyöntekijöitä.


6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA


Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta


Perhekodissa arki rytmittyy tavallisten arjen rutiinien ja aikataulujen pohjalle. Säännöllinen päivärytmi luo turvallisuutta ja mahdollistaa kasvun ja keskittymisen olennaisiin asioihin. Arjen toiminnoissa opitaan tärkeitä elämisen taitoja; itsestä ja omista asioista huolehtimista, muiden huomioon ottamista, vastuuntuntoa, hyviä tapoja ja pitkäjänteisyyttä. Ikätason mukaiset rajat ja kannustus toimimaan siten, että kaikilla kodissa on hyvä olla, lisäävät hyvinvointia, kuntoutumista ja tukevat kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi.

Tiivis yhteistyö lasten/ nuorten biologisten vanhempien kanssa, ja vanhemmuuden tukeminen edesauttavat lapsen / nuoren mahdollista kotiinpaluuta.

Lasta/nuorta tuetaan koulunkäynnissä, ja ollaan tarpeen mukaan yhteydessä opettajien / kouluhenkilökunnan kanssa päivittäisen Wilman seuraamisen lisäksi.

Perhekodissa edistetään lasten fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä tavallisessa arkielämän vuorovaikutuksessa.


Liikunta-, kulttuuri- harrastus- ulkoilu yms. mahdollisuuksia toteutetaan lasten mieltymysten ja ikä- ja kehitystason mukaan. Lapsia/ nuoria kannustetaan ulkoilemaan ja liikkumaan päivittäin oman ikä tasonsa mukaisesti. Kouluun ja harrastuksiin kuljetaan pääasiassa kävellen tai polkupyörällä. Lapsilla on mielekkäitä harrastuksia perhekodin ulkopuolella.


Hyvinvointia, kasvua ja kuntoutumista tukevaa toimintaa seurataan arjessa ja tavoitteiden toteutumista seurataan asiakassuunnitelmapalavereissa. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan sosiaalityöntekijöille / vanhemmille lapsikohtaisen sopimuksen mukaisesti.

Säännölliset ateriat: aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.

Teemme monipuolista ja terveellistä ruokaa huomioiden erityisruokavaliot.

Lapset saavat aamupalan yhteydessä terveyden ylläpitämiseksi monivitamiinipillerit.

Mahdollisissa sairastapauksissa esim. vatsatauti on tarpeen mitata ja kirjata nautittuja nestemääriä. Kesällä, helteiden aikana kannustettiin juomaan enemmän vettä.


Ruokailun järjestämisessä huomioidaan asiakkaiden toiveiden lisäksi erityisruokavaliot (diabetes, autoimmuunisairaudet, ruoka-aineyliherkkyydet, -allergiat ja -intoleranssit) niin, että kaikki osapuolet voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Uskontoon tai eettiseen vakaumukseen perustuvat ruokavaliot ovat osa monikulttuurista palvelua, joka otetaan tarvittaessa huomioon.

Perhekodissa aterioidaan yhdessä, ja ruoka-ajat ovat säännöllisiä. Ruoka on monipuolista kotiruokaa, ja erityisruokavaliot ja mieltymykset huomioidaan.


Hygieniakäytännöt

Lapsia ohjataan henkilökohtaisesta ja yleisestä hygieniasta huolehtimiseen. Kädet pestään aina ulkoa tultaessa ja ennen ateriaa. Keittiön ja wc-tilojen puhtaudesta huolehditaan päivittäin. Käsipyyhkeet vaihdetaan päivittäin.

Hampaat harjataan aamuin illoin.

Siivouspäivä on kerran viikossa. Lapset/ nuoret huolehtivat oman huoneensa siivouksesta. Epidemiatilanteissa noudatetaan yleisiä ohjeita ja tehostetaan hygieniasta huolehtimista esim. käsidesiä käyttämällä.


Säännöllinen ja suunnitelmallinen siivous ja tekstiilien puhtaanapito ovat olennainen osa kodin hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Hyvä hygieniataso ennaltaehkäisee myös tarttuvien tautien leviämistä.

Hygieniakäytännöistä on laadittu ohjeet ja taulukot hyvän hygieniatason ylläpitämiseksi.

Lapset opettelevat aikuisen avustuksella siivoamaan omat huoneensa.

Perhekodin aikuiset huolehtivat yleisten tilojen siivouksesta.

Pyykit pestään kodinhoitohuoneen pyykkikoneessa.


Infektioiden torjunta


Vakavien infektioiden ja tartuntatautien aikana yleistä hygieniatasoa kohotetaan. Yleisissä tiloissa on mikrobeja tuhoavat ilmanpuhdistimet. Lasta hoitavilla aikuisilla on tarkoituksenmukaiset suojavarusteet.


Hygienia-asioista vastaavat kaikki perhekodin aikuiset.

Infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään säännöllisellä käsienpesulla ja edellä mainituilla hygieniatoimenpiteillä.


Terveyden- ja sairaanhoito


Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa , ja se läpikäydään tarvittavien mahdollisten korjausten vuoksi kerran vuodessa.


Perhekodin vanhemmat tekevät välittömiä terveydenhuollon toimenpiteitä laastaroinnista tarvittavien ja lääkärin määräämien lääkkeiden antamiseen.

Terveyden- ja sairaanhoito hoituu Lahdessa hyvin julkisia terveydenhoitopalveluja käyttäen. Kouluterveydenhoitajien kanssa pidetään tarvittaessa yhteyttä vuosittaisten, ikätasoisten kouluterveystarkastusten lisäksi.

Hätätilanteissa soitetaan 112.

Pitkäaikaissairaiden / jatkuvaa lääkitystä tarvitsevien lasten oireista pidetään kirjaa ja ollaan tarvittaessa yhteydessä omahoitajaan / lääkäriin säännöllisten kontrollikäyntien lisäksi. Lasten terveyden- ja sairaanhoidosta vastaavat perhekotivanhemmat.

4.3.5 Lääkehoito

Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Lääkkeet säilytetään toimistotilan lukitussa kaapissa.

Lääkeluvat on uusittu koko henkilökunnalle vuonna 2022.

Lääkehoidosta vastaa perhekodissamme Satu Päivämäki 044 981 5196


Monialainen yhteistyö

Yhteistyö lasten palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa hoidetaan yhteisissä palavereissa ja puhelimitse.


7 ASIAKASTURVALLISUUS

Yhteistyössä viranomaisten kanssa on hoidettu turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, joita tarkastellaan ja korjataan mahdollisten riskien ennaltaehkäisemiseksi.


Terveydensuojelulain mukainen omavalvonta


Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä (omavalvonta). Toiminnanharjoittajan on suunnitelmallisesti ehkäistävä terveyshaittojen syntyminen.

Yksikön tilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset ja mikrobiologiset epäpuhtaudet että fysikaaliset olosuhteet, joihin kuuluvat muun muassa sisäilman lämpötila ja kosteus, melu (ääniolosuhteet), ilmanvaihto (ilman laatu), säteily ja valaistus. Näihin liittyvät riskit on tunnistettu ja niiden hallintakeinot on suunniteltu.


Perhekodissa hoidetaan normaalit viikkosiivoukset, ja ilmanvaihtosuodattimet vaihdetaan kolmen kuukauden välein. Talossa on maalämpö, ja lämpötila säätyy automaattisesti oletuskäyrien mukaisesti. Talo sijaitsee maaseudulla, taajaman ulkopuolella, erittäin hiljaisella alueella.Teemme yhteistyötä muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaisten kanssa säädösten ja määräysten mukaisesti, ja tarpeen vaatiessa olemme yhteydessä viranomaisiin saadaksemme lisätietoa / ohjeistuksia.


Henkilöstö


Perhekodin hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne:

1: Perhekotivanhempi, sosionomi AMK, perhekodin vastaava, perhekodin aikuisen tehtävät

2: Perhekotivanhempi, autonasentaja, päihdetyön ja realiteettiterapeutin tutkinto, perhekodin aikuisen tehtävät

3. Ohjaaja, lähihoitaja, perhekodin aikuisen tehtävät

Tarvittaessa sijaistuksissa käytetään koulutettua ja lapsille tuttua henkilöä.


Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja palkkaamalla tarvittaessa lisäresursseja. Perhekodin henkilökunnalla on säännöllinen työnohjaus. Työnohjaaja: Reija Syrjäläinen / SyReeni .

Esihenkilö osaa organisoida tehtävät, niin, että hallinnolliset-/ toimistotehtävät hoituvat perustyön ohella.


Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet


Henkilökuntamuutokset eivät ole suotavia pienessä perhekodissa.


Rekrytoinnissa työntekijän kelpoisuus varmistetaan ja rikosrekisteriotteet tarkistetaan. Henkilökohtainen haastattelu on olennaisen tärkeä.


Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Sijaisia käytetään tarpeen mukaan, esim. perhekotivanhempien vapaat, haastavat asiakastapaukset, jotka vaativat tavallista vahvempaa ohjausta ja tukea. Perhekotivanhemmilla on säännöllinen työnohjaus jaksamisen ja oman ammatillisuuden tueksi. Tarpeen ja mielenkiinnon mukaan hankitaan lisäkoulutusta oman ammattitaidon kehittämiseen.

Mahdollisten työntekijöiden ammatillisuutta ja jaksamista tuetaan tarjoamalla mahdollisuutta työnohjaukseen ja perehdytetään huolellisesti työhön. varmistetaan mahdollisen työntekijän ammatillinen kelpoisuus sekä pyydetään rikosrekisteriote nähtäväksi. Työntekijä / opiskelija / harjoittelija perehdytetään työhön konkreettisesti arjessa ohjaamalla käytännön työtehtävissä ja keskustelemalla esille nousevista asioista. Lisäksi perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan, sekä turvallisuuteen liittyviin suunnitelmiin; palo- pelastus- ja poistumisturvallisuus- sekä lääkehoitosuunnitelmiin.

Perhekodin avoin ja keskusteleva ilmapiiri auttaa työntekijää nostamaan esille myös mahdolliset palvelun epäkohdat. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014; SHL) 48 § mukaan työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus havaitessaan asiakasturvallisuuden vaarantuvan tai asiakkaan palvelun laadun heikkenevän. Ilmoituksen teossa on voimassa matalan kynnyksen periaate, jotta palvelun laatu saadaan pidettyä parhaalla tasolla. Lomake ilmoituksen tekemiseen löytyy omavalvontasuunnitelman liitteenä. ( Netistä: https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/usein-kysyttya-ammatillisista- asioista/omavalvonta-ja-ilmoitusvelvollisuus/)

Oman ammatillisuuden kehittäminen ja lisäkoulutus nähdään myönteisenä asiana.


Toimitilat


Perhekodin tilat ovat tarkoituksenmukaiset, kodikkaat ja viihtyisät. Ne tarjoavat mahdollisuuden niin omaan rauhaan, kuin yhdessäoloonkin. Jokaisella lapsella on oma huone.

Perhekodissa on riittävästi yhteisiä tiloja ruokailuun ja yhdessäoloon.

Saniteettitiloja on riittävästi. Yhteensä kolme wc:tä ja kolme erillistä suihkutilaa.


Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Kaikkien asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja yksikön käytössä olevien lääkinnällisten laitteiden hankinnassa käytetään alan asiantuntijoiden, eli terveydenhuollon ammattilaisten tietotaitoa, ja varmistetaan hankinnan, käytön, ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Satu Päivämäki, 044 981 5196____


8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin ja niiden käsittely on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakastyön kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössä sosiaalihuollon toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsittelyssä muodostuu lainsäädännössä tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi on käytössä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa myös toimialakohtainen lainsäädäntö.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan esimerkiksi yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Rekisterinpitäjän tulee ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 artikla).

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaatteista. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 luvussa, joka sisältää myös rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta löytyy kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille määräyksen (3/2021) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 27 §:ssä säädetystä tietoturvallisuuden ja tietosuojan omavalvonnasta. Tiedonhallinta sosiaali-ja terveysalalla, määräykset ja määrittelyt

Tietoturvasuunnitelma on erillinen asiakirja, jota ei ole säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa yksikön omavalvonnan kokonaisuutta. THL on laatinut mallipohjan tietoturvasuunnitelman laatimisen helpottamiseksi. Mallipohja, joka löytyy edellä olevasta linkistä, on tarkoitettu otettavaksi käyttöön soveltuvin osin eri palveluissa.

Asiakastyön kirjaaminen

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, kun sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuksen perusteella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 4 §:ssä. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen ammattihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussakin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä. THL on ohjannut asiakastyön kirjaamista antamalla asiaa koskevan määräyksen 1/2021.

Työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen, kun luodaan tunnukset Nappula-järjestelmään, käydään läpi asiakkaiden olennaiset tiedot, jotka varmistavat asiakkaan oikean hoidon ja huolenpidon. Samalla kerrotaan kirjaamisen merkityksestä asiakkaan elämäntarinaan, että kirjataan asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet, ja siten, että asiakas kokee ne omikseen.

Kirjaamiselle varataan riittävästi aikaa, jotta kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti.

Työntekijät perehdytetään, tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvään lainsäädäntöön, sekä yksikölle laadittuihin ohjeisiin ja viranomaismääräyksiin.

Perhekodissa huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja tarvittaessa hankitaan aiheesta lisäkoulutusta.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Satu Päivämäki 0449815196__


 Yksikölle on laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste.

Lue lisää:

Määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista

Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely


9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Omavalvonnan toimeenpanon prosessissa (riskienhallinnan prosessi) käsitellään kaikki asiakasturvallisuusriskit, epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet. Korjaaville toimenpiteille sovitaan suunnitelma riskin vakavuuden mukaan.

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet käsitellään yhdessä ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.


10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten 1 momentissa tarkoitettujen velvoitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan. Omavalvontaohjelmassa on todettava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelman osana ovat laissa erikseen säädetyt omavalvontasuunnitelmat ja potilasturvallisuussuunnitelmat.

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.


Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.


Paikka ja päiväys 7.2.2024

Allekirjoitus Satu Päivämäki