omavalvontasuunnitelma

Perhepalvelut Päivämäki Oy Ammatillinen perhekoti TaimiOMAVALVONTASUUNNITELMA 2022


PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palveluntuottaja
Yksityinen palvelujentuottaja
Nimi: Perhepalvelut Päivämäki Oy
Ammatillinen perhekoti Taimi
Palveluntuottajan Y-tunnus: 2924092-1

Kunnan nimi: Lahti
Kuntayhtymän nimi: Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä
Sote -alueen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Toimintayksikön nimi
Ammatillinen perhekoti Taimi
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen
Lahti
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
Yksityinen sosiaalialan yritys, joka tuottaa lastensuojelun sijaishuollon palvelua kuudelle
huostaanotetulle /avohuollon tukitoimena sijoitetulle lapselle/nuorelle.

Toimintayksikön osoite
Satulatie 7
15560 Nastola
Toimintayksikön vastaava esimies
Satu Maarit Päivämäki
Puhelin
044 981 5196
Sähköposti
perhekotitaimi@gmail.com


Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)
Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa
harjoittavat yksiköt)
26.7.2018
Muutoslupa: yksikön muutto uusiin toimitiloihin, paikkaluvun muutos 1.8.2020
Palvelu, johon lupa on myönnetty
Ympärivuorokautinen sosiaalipalvelu / Ammatillinen perhekoti


Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Ei alihankintana ostettavia palveluita.
 

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Ammatillinen perhekoti Taimi tarjoaa luvanvaraista, ympärivuorokautista, kodinomaista
lastensuojelun sijaishuoltoa kuudelle lapselle Nastolassa ositteessa Satulatie 7.


Arvot ja toimintaperiaatteet
Taimi-perhekodin arvoja ovat ammatillisuus, arkilähtöisyys, inhimillisyys, turvallisuus
Ammatillisuus perhekodissa on kasvatuskumppanuutta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän,
lapsen biologisten vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa, mukaan luettuna koulu ja
mahdolliset hoitokontaktit. Ammatillisuus näkyy toimintaperiaatteissa suunnitelmallisuutena,
tavoitteellisuutena ja ammattieettiset periaatteet huomioivana toimintana.
Arkilähtöisyys perhekodissa näkyy kannattelevien arjen rakenteiden ja rutiinien toistuvuutena.
Arkilähtöisyys on laajemmin myös pyrkimystä luoda yhteinen näkemys siitä missä olemme, mihin
pyrimme ja miksi.
Inhimillisyys perhekodissa on toisen ihmisen arvostamista, kunnioittamista, loukkaamattomuutta ja
hienotunteisuutta. Inhimillisyyttä on toisen kuunteleminen ja kiinnostus häntä kohtaan. Inhimillisyys
on välittämistä ja huolenpitoa.
Turvallisuus ja turvallisuudentunne rakentuvat sekä konkreettisiin turvallisuusohjeisiin ja määräyksiin,
että ilmapiiriin, joka kodissa vallitsee. Aikuisjohtoinen lapsilähtöinen, selkeä ja johdonmukainen
kasvatus luo turvallisuuden tunteen. Kodin toimintatapoihin kuuluu tukeminen, rohkaiseminen,
kuunteleminen, hyväksyntä, luottaminen, kunnioittaminen ja neuvottelu erimielisyyksistä.


RISKINHALLINTA
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla ennalta kriittiset
työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa.
Riskinhallintaan kuuluu suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi /
minimoimiseksi, sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja
jatkotoimenpiteiden toteuttaminen.


Riskinhallinnan työnjako
Perhekotivanhemmat vastaavat omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä, sekä siitä, että
kaikilla on riittävästi tietoa turvallisuusasioista.
Myönteinen asenneympäristö luo puitteet epäkohtien ja turvallisuusasioiden käsittelylle.
Riskinhallinta on koko henkilökunnan vastuulla.


Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista
Omavalvontasuunnitelma
Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
Lääkehoitosuunnitelma


Riskien tunnistaminen
Henkilökunta perehtyy laatimiinsa ohjeisiin ja suunnitelmiin, ja epäkohtia havaitessaan tekee
suunnitelmiin tarvittavia muutoksia, sekä informoi muutoksista ikä- ja kehitystason mukaisesti talon
kaikkia asukkaita.
Kriisitilanteissa aikuinen ottaa vahvan aseman toiminnan johtajana, ja turvallisuuteen liittyvät asiat
ovat ehdottomia, niistä ei tingitä.
Riskien käsitteleminen
Kaikki riskitapahtumat käsitellään viipymättä tilanteen jälkeen, ja käydään läpi miten, ja kuinka
tapahtuma olisi voitu välttää. Perhekotivanhemmat kirjaavat haittatapahtumat ja tiedottavat niistä
tarvittaessa sosiaalityöntekijöille, omaisille ja muille yhteistyötahoille.
Korjaavat toimenpiteet
Epäkohdat, laatupoikkeamat ja läheltä piti -tilanteet käydään läpi, heti kun tilanteesta on selvitty.
Asianosaisten kanssa käydään läpi tilanne, ja etsitään ratkaisua, kuinka tilanne olisi voitu välttää.
Tarvittavat muutokset kirjataan asiaa koskeviin suunnitelmiin, ja tapahtuneesta informoidaan
sosiaalityöntekijää ja läheisverkostoa tarpeen mukaan.
Muutoksista tiedottaminen
Muutoksista tiedotetaan suullisesti ja kirjallisesti.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt


Perhekotivanhemmat: Satu ja Risto Päivämäki, sekä lähihoitaja Santeri Kuisma
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:
Satu Päivämäki
Satulatie 7
15560 Nastola
p. 044 981 5196
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5)
Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa, jos toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun/
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia, muutoin vähintään kerran vuodessa.
Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Omavalvontasuunnitelma on tulosteena alakerran oleskelutilassa, ja se on luettavissa myös internetsivuillamme.


 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
 Palvelutarpeen arviointi
Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa
asiakassuunnitelmaneuvotteluissa puolivuosittain. Tuolloin asetetaan konkreettiset tavoitteet ja
keinot niiden saavuttamiseksi.
Lisäksi arjessa tapahtuu jatkuvaa arviointia, joka perustuu keskusteluihin lapsen ja hänen
läheisverkostonsa kanssa. Arjen sujuminen on palveluntarpeen arvioinnin mittari. Kirjaaminen ja
avoin keskustelu tuovat läpinäkyvyyttä ja auttavat työskentelemään tavoitteiden suuntaisesti.
Lapset/nuoret osallistuvat asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ikätasonsa mukaisesti. Arjessa
lasten/nuorten kanssa keskustellaan tavoitteista, haaveista, onnistumisista ja epäonnistumisista.


Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §)

Henkilökunta (perhekotivanhemmat) laatii yhteistyössä hoito- ja kasvatussuunnitelman. Sijaiset
perehdytetään ennen työn aloittamista lapsia /nuoria koskeviin suunnitelmiin.
Hoito- ja kasvatussuunnitelma tehdään yhteistyössä laaditun asiakassuunnitelman pohjalta. Sen
toteutumista seurataan päivittäiskirjaamisella ja sovituin kuukausiraportein.
Mikäli laaditut tavoitteet eivät toteudu / tulee vaikeuksia pysyä asetetuissa tavoitteissa, ollaan
yhteydessä sosiaalityöntekijään ja pohditaan yhdessä asiaa / tehdään tarvittavat korjausliikkeet.


Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Lapset/nuoret osallistuvat heitä koskevaan päätöksentekoon ikätasonsa mukaisesti. Heidän kanssaan
keskustellaan asioista ja heidän mielipiteensä kuullaan, ja se pyritään parhaalla mahdollisella tavalla
huomioimaan päätösten teossa. Työskentely kodissa on lapsilähtöistä ja kuitenkin aikuisjohtoista.
(Aikuisten vastuu = aikuisten päätökset).
Lapset voivat vaikuttaa ikätasonsa mukaisesti omaan
arkeensa ja siinä tuleviin valintoihin. Jokaisella lapsella/ nuorella on oma huone, jonne toiset eivät
mene ilman lupaa - ilmapiiri pidetään toisten yksityisyyttä kunnioittavana ja jokainen on omalta
osaltaan vastuussa kodin ilmapiiristä.
Lapsia / nuoria kannustetaan hankkimaan omia kavereita perhekodin ulkopuolelta ja kaverit voivat
vierailla perhekodissa sovitusti, aivan kuten muissakin kodeissa. Lapsia/ nuoria kannustetaan
harrastamaan oman ikätasonsa mukaisesti kodin ulkopuolella. Lasten / nuorten reviirin laajeneminen perustuu luottamukseen ja sovittujen toimintatapojen noudattamiseen.
Lasten asiakirjat säilytetään toimiston lukitussa kaapissa ja lapsilla on oikeus nähdä heitä koskevat
kirjaukset ja asiakirjat. Hankalissa / vaikeaselkoisissa tilanteissa kysytään lapselta/ nuorelta onko
kirjattu asia ymmärretty oikein/ puuttuuko siitä jotakin, jonka lapsi toivoo siihen vielä lisättävän.
Lapsia/ nuoria ohjataan pitämään henkilökohtaiset asiat yksityisinä. Kaikkea ei ole tarvetta jakaa,
vaikka ilmapiiri avoin onkin.
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt
Perhekodin ilmapiiri pidetään hyvänä. Kodin päivärytmi pyritään pitämään säännöllisenä, mutta
esimerkiksi ruokailuajoissa joustetaan lasten/nuorten harrastusten ja sovittujen menojen vuoksi.
Netin/ puhelimen käytöstä sovitaan yksilöllisesti, lapsikohtaisesti, ottaen huomioon kasvatukselliset näkökohdat. Nukkumaanmenoajoissa on ikätasoista joustoa ja pienimmilläkin on mahdollisuus
lueskella sängyssä, jos silmät pysyvät auki kaikkien iltatoimien jälkeen.
Mikäli lapsen etu / hyvinvointi vaatii esimerkiksi yhteydenpidon rajoittamista, keskustellaan siitä
sosiaalityöntekijän kanssa.


Asiakkaan asiallinen kohtelu

Jos lapsi / nuori / hänen läheisverkostonsa kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti, pyritään ensin
avoimesti keskustelemalla hoitamaan asia tarvittavine anteeksipyyntöineen. Tapahtuma kirjataan ja
asianosaiselle kerrotaan, että hän voi halutessaan olla yhteydessä sosiaalitoimeen. Loukkaavaan ja
epäasialliseen käytökseen suhtaudutaan erityisellä vakavuudella.
Asiakkaan osallisuus
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen ja
palautteen kerääminen
Palautetta saadaan suullisesti asiakassuunnitelmapalavereissa. Lisäksi yhteydenpito puhelimitse
arkisissa asioissa antaa mahdollisuuden palautteen antoon. Puoliviralliset kalenteroinnit kerran

viikossa lasten kanssa toimivat samalla palautteen antopaikkana. Katsotaan yhdessä kalenterista mitä
on tulossa seuraavalla viikolla, ja mitä on tapahtunut edellisellä viikolla. Lisäksi osallisuutta lisääväksi
käytännöksi on otettu joka kuun ensimmäisenä torstaina pidettävä perhekodin palaveri.
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä
Saatuun palautteeseen suhtaudutaan kiitoksella ja sitä käytetään toiminnan kehittämiseksi.
Asiakkaan oikeusturva
Muistutuksiin / kanteluihin suhtaudutaan vakavasti, ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään
välittömästi. Tapahtumat raportoidaan kirjallisesti valvontaviranomaisille. Tavoiteaika muistutusten /kantelujen käsittelyssä on yksi kuukausi.
Muistutuksen vastaanottaja
Toimintayksikön vastuuhenkilö:
Satu Päivämäki/ perhekodin vastuuvanhempi
p. 044 981 5196
Osoite: Satulatie 7, 15560 Nastola
perhekotitaimi@gmail.com
Sosiaaliasiamies:
Tarja Laukkanen
044 729 7989
Päivystysaika keskiviikkoisin 9 - 11 Siirin tiloissa (Vapaudenkatu 23 B, Lahti)
Valvontaviranomainen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
p. 029 501 6000

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
Perhekodissa arki rytmittyy tavallisten arjen rutiinien ja aikataulujen pohjalle. Säännöllinen
päivärytmi luo turvallisuutta ja mahdollistaa kasvun ja keskittymisen olennaisiin asioihin. Arjen
toiminnoissa opitaan tärkeitä elämisen taitoja; itsestä ja omista asioista huolehtimista, muiden
huomioon ottamista, vastuuntuntoa, hyviä tapoja ja pitkäjänteisyyttä. Ikätason mukaiset rajat ja
kannustus toimimaan siten, että kaikilla kodissa on hyvä olla, lisäävät hyvinvointia, kuntoutumista ja
tukevat kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi.
Tiivis yhteistyö lasten/ nuorten biologisten vanhempien kanssa, ja vanhemmuuden tukeminen
edesauttavat lapsen / nuoren mahdollista kotiinpaluuta.
Lasta/nuorta tuetaan koulunkäynnissä, ja ollaan tarpeen mukaan yhteydessä opettajien /
kouluhenkilökunnan kanssa päivittäisen Wilman seuraamisen lisäksi.
Lapsia/ nuoria kannustetaan ulkoilemaan ja liikkumaan päivittäin oman ikätasonsa mukaisesti.
Kouluun ja harrastuksiin kuljetaan pääasiassa kävellen tai polkupyörällä. Lahti tarjoaa hyvät ja
monipuoliset mahdollisuudet lasten harrastustoimintaan. Lapsilla on mielekkäitä harrastuksia
perhekodin ulkopuolella.
Hyvinvointia, kasvua ja kuntoutumista tukevaa toimintaa seurataan arjessa ja tavoitteiden
toteutumista seurataan asiakassuunnitelmapalavereissa. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan
sosiaalityöntekijöille / vanhemmille lapsikohtaisen sopimuksen mukaisesti.


 Ravitsemus
Säännölliset ateriat: aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.
Teemme monipuolista ja terveellistä ruokaa huomioiden erityisruokavaliot.
Lapset saavat aamupalan yhteydessä terveyden ylläpitämiseksi monivitamiinipillerit.
Mahdollisissa sairastapauksissa esim. vatsatauti on tarpeen mitata ja kirjata nautittuja nestemääriä.
Kesällä, helteiden aikana kannustettiin juomaan enemmän vettä.
https://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/

Hygieniakäytännöt
Lapsia ohjataan henkilökohtaisesta ja yleisestä hygieniasta huolehtimiseen. Kädet pestään aina
ulkoa tultaessa ja ennen ateriaa. Keittiön ja wc-tilojen puhtaudesta huolehditaan päivittäin.
Käsipyyhkeitä vaihdetaan usein.
Lapset peseytyvät iltaisin.
Hampaat harjataan aamuin illoin.
Siivouspäivä on kerran viikossa. Lapset/ nuoret huolehtivat oman huoneensa siivouksesta.
Epidemiatilanteissa noudatetaan yleisiä ohjeita ja tehostetaan hygieniasta huolehtimista esim.
käsidesiä käyttämällä.

Terveyden- ja sairaanhoito
Perhekodin vanhemmat tekevät välittömiä terveydenhuollon toimenpiteitä laastaroinnista
tarvittavien ja lääkärin määräämien lääkkeiden antamiseen.
Terveyden- ja sairaanhoito hoituu Lahdessa hyvin julkisia terveydenhoitopalveluja käyttäen.
Kouluterveydenhoitajien kanssa pidetään tarvittaessa yhteyttä vuosittaisten, ikätasoisten
kouluterveystarkastusten lisäksi.
Hätätilanteissa soitetaan 112.
Pitkäaikaissairaiden / jatkuvaa lääkitystä tarvitsevien asukkaiden oireista pidetään kirjaa ja ollaan
tarvittaessa yhteydessä omahoitajaan / lääkäriin säännöllisten kontrollikäyntien lisäksi.
Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta yksikössä vastaavat perhekotivanhemmat.


Lääkehoito
Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Lääkkeet säilytetään toimistotilan lukitussa kaapissa.
Molemmat perhekotivanhemmat ovat suorittaneet lääkehoidon koulutuksen syksyllä 2017.
Lääkeluvat uusitaan koko henkilökunnalle vuoden 2022 aikana.
Lääkehoidosta vastaa perhekodissamme Satu Päivämäki 044 981 5196

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Yhteistyö asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelunantajien kanssa hoidetaan yhteisissä palavereissa ja puhelimitse.


Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.)
Ei alihankintana tuotettuja palveluja.


ASIAKASTURVALLISUUS
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Perhepalvelut Päivämäki Oy Ammatillinen perhekoti Taimi
Yhteistyössä viranomaisten kanssa on hoidettu turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, joita
tarkastellaan ja korjataan mahdollisten riskien ennaltaehkäisemiseksi.


Henkilöstö
Satu on koulutukseltaan sosionomi AMK. Valmistuttuaan vuonna 2008 hänelle on kertynyt
työkoemusta lastensuojelu-, päihde- ja mielenterveystyöstä. Erityisosaamista hän on hankkinut
erilaisilla kursseilla mm. PRIDE, Mielenterveyden ensiapu, Instrumental Enrichment ja erilaiset
ryhmänohjaaja-koulutukset.Satu on suorittanut 2021 lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen 30 op.  Luonteeltaan Satu on avoin ja elämänmyönteinen.
Risto on ammatiltaan autoasentaja, hän on suorittanut päihdetyöntekijän- ja realiteettiterapeutin
tutkinnon. Hän on pyörittänyt omaa yritystä ja toiminut päihdeterapeuttina 15 vuotta, toimii SPR:n
valmiuskouluttajana ja täydentänyt osaamistaan erilaisilla vuorovaikutus- ja johtamistaidon kursseilla mm. Lions Quest. Luonteeltaan Risto on rauhallinen ja johdonmukainen.
Alex-Santeri Kuisma, lähihoitaja työskentelee perhekodissa n. 40 tuntia viikossa.


Perhekodin hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne:
1: Perhekotivanhempi, sosionomi AMK, perhekodin vastaava, perhekodin aikuisen tehtävät
2: Perhekotivanhempi, autonasentaja, päihdetyön ja realiteettiterapeutin tutkinto, perhekodin
aikuisen tehtävät
3. Ohjaaja, lähihoitaja, perhekodin aikuisen tehtävät
Tarvittaessa sijaistuksissa käytetään koulutettua ja lapsille tuttua henkilöä.
Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja
palkkaamalla tarvittaessa lisäresursseja. Perhekodin henkilökunnalla on säännöllinen työnohjaus.
Työnohjaaja: Reija Syrjäläinen / SyReeni


Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet
Henkilökuntamuutokset eivät ole suotavia pienessä perhekodissa. Tarvittavat sijaistukset hoidetaan
sovitusti perhekodissa aiemmin työskennelleen lomittajan kanssa, jolla on alaan soveltuva koulutus ja kokemus.
Kelpoisuus varmistetaan ja rikosrekisteriotteet tarkistetaan.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Sijaisia käytetään tarpeen mukaan, esim. perhekotivanhempien vapaat, haastavat asiakastapaukset,
jotka vaativat tavallista vahvempaa ohjausta ja tukea. Perhekotivanhemmilla on säännöllinen
työnohjaus jaksamisen ja oman ammatillisuuden tueksi. Tarpeen ja mielenkiinnon mukaan hankitaan lisäkoulutusta oman ammattitaidon kehittämiseen.
Mahdollisten työntekijöiden ammatillisuutta ja jaksamista tuetaan tarjoamalla mahdollisuutta
työnohjaukseen ja perehdytetään huolellisesti työhön. Varmistetaan mahdollisen työntekijän
ammatillinen kelpoisuus sekä pyydetään rikosrekisteriote nähtäväksi. Työntekijä / opiskelija /
harjoittelija perehdytetään työhön konkreettisesti arjessa ohjaamalla käytännön työtehtävissä ja
keskustelemalla esille nousevista asioista. Lisäksi perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan, sekä
turvallisuuteen liittyviin suunnitelmiin; palo- pelastus- ja poistumisturvallisuus- sekä
lääkehoitosuunnitelmiin.
Perhekodin avoin ja keskusteleva ilmapiiri auttaa työntekijää nostamaan esille myös havaitsemansa
palvelun epäkohdat. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014; SHL) 48 § mukaan työntekijällä on
ilmoitusvelvollisuus havaitessaan asiakasturvallisuuden vaarantuvan tai asiakkaan palvelun laadun
heikkenevän. Ilmoituksen teossa on voimassa matalan kynnyksen periaate, jotta palvelun laatu
saadaan pidettyä parhaalla tasolla. Lomake ilmoituksen tekemiseen löytyy omavalvontasuunnitelman
liitteenä. ( Netistä: https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/usein-kysyttya-ammatillisistaasioista/
omavalvonta-ja-ilmoitusvelvollisuus/)
Oman ammatillisuuden kehittäminen ja lisäkoulutus nähdään myönteisenä asiana.


Toimitilat
Perhekoti Taimi on sijainniltaan ja tilaratkaisuiltaan ihanteellinen perhekodiksi. Tilavalla,
2343 neliön tontilla on tilaa temmeltää. Leikkimökki ja hiekkalaatikko kuuluvat varustukseen, samoin trampoliini. Puutarhassa voi harrastaa pienimuotoista viljelyä, muutama marjapensas ja omenapuu täydentävät kokonaisuuden. Uimarannalle on n. 200 m kävelymatka. Nastolan keskustaan ja kouluille pääsee kätevästi polkupyörällä. Bussit kulkevat läheltä ja matka Lahteen kestää parikymmentä minuuttia.
Rauhallisen pientaloalueen naapurustosta löytyy kavereita, ja harrastusmahdollisuuksia löytyy myös
omalta kylältä.
Koti sijaitsee kahdessa tasossa ja tilaa on yli 500 m2 Jokaisella lapsella on oma huone. Mahdolliset yövieraat majoittuvat lasten omiin huoneisiin. Lapset huolehtivat oman huoneensa siivouksista ja sisutuksesta huonekalujen järjestystä / verhoja yms. vaihtamalla. Isommat remontit, maalaukset ja tapetoinnit tehdään tilannekohtaisesti.
Perhekodissa on tiloja, niin yhdessäoloon, kuin omaan rauhaankin.
Kodinhoitohuoneessa pestään pyykit ja kuivatetaan vaatteet.
Saunaosastolla on kaksi suihkua. Sauna lämmitetään kerran / kaksi viikossa. WC-tiloja on riittävästi; tytöille ja pojille on omat wc:t, samoin henkilökunnalle. (Yhteensä 4 wc:tä)
Yläkerrassa, kolmannessa kerroksessa on myös erillinen toimistotila / vintti, jossa on mahdollisuus
pitää esimerkiksi asiakassuunnitelmapalavereja.


Siivous ja pyykkihuolto
Lapset / nuoret siivoavat oman huoneensa perusteellisesti kerran viikossa. Perhekodin vanhemmat
siivoavat päivittäin vessat ja keittiön ja viikkosiivouksen yhteydessä niin hygienia- ja siisteystaso pysyy
kunnossa. Tarvittaessa voidaan ostaa ulkopuolelta siivouspalveluja. Jätehuolto on järjestetty
Lassila/Tikanojan kautta. Pyykkihuolto tapahtuu erillisessä kodinhoitohuoneessa, jossa kuivaava
pesukone ja kuivauskaappi.
Teknologiset ratkaisut
Perhekotiin on asennettu sähköiset palovaroittimet.
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Perhekodissa terveydenhuollon laitteita ei juurikaan ole. Mikäli laitteita tulee käyttöön, säilytetään ne
perhekodin aikuisten valvonnassa. Perhekodilla on käytössä laastarit ja erilaiset sidetarpeet, sekä
lukollisessa kaapissa säilytettävät lääkkeet ja kuumemittari.
Terveydenhuollon laitteista on vastuussa Satu Päivämäki


ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY
Perhekodissa on käytössä Nappula- tiedonhallintajärjestelmä. Perhekodin asukkaita informoidaan
kirjaamiskäytännöistä ja mahdollisuudesta nähdä heitä itseään koskevat kirjaukset ja pyytää niihin
korjauksia. Päivittäiskirjaamisessa ja koosteissa huomioidaan lapsen/nuoren näkemys asioista.
Perhekodilla on asiakasrekisteri, joka sisältää asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia eli lasten
hoitoon ja kasvatukseen liittyviä henkilötietoja. Näitä tietoja voivat yksilökohtaisesti olla
esim. asiakassuunnitelmat, päätökset, hoito- ja kasvatussuunnitelmat ja raportit. Perhekodin
asukkaita käsiteltävät tiedot ovat asukkaiden hoivan ja kasvatuksen kannalta tarpeellisia, kuten
esimerkiksi asukkaan nimi ja henkilötunnus, yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite, lähiomaisten nimet ja yhteystiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot ja muut
arkielämään, harrastuksiin ja koulunkäyntiin liittyvät tiedot.
Rekisterissä olevat tiedot on saatu opetus-/ sosiaali- / terveysviranomaisilta, rekisteröidyltä itseltään
tai hänen lähiomaisiltaan.
Perhekodissa käsitellään asukkaiden yksilöityjä henkilötietoja sopimuskauden ajan / niin kauan, kuin
lapsi/ nuori on sijoitettuna lapsikohtaisella sopimuksella perhekotiin.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman huoltajan tai muun asiakkaan asioista päättävän tahon
suostumusta.
Henkilötietoja käsitellään perhekodissa noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettuja ohjeita ja
määräyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki asukkaiden tiedot säilytetään siten, että ne pysyvät
suojattuna; asiakirjat lukitussa tilassa olevassa lukitussa kaapissa ja kirjauksiin käytettävä tietokone,
sekä Nappula-kirjausjärjestelmä ovat salasanojen takana.
Perhekodin työskentelyä ohjaa salassapitosäädökset. Mahdolliset työntekijät / harjoittelijat
perehdytetään tietosuojakäytäntöihin, ja he allekirjoittavat vaitiolositoumuksen ennen kuin aloittavat
työskentelyn perhekodissa.
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Satu Päivämäki 044 981 5196


YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Asiakkailta tai henkilökunnalta riskinhallinnan kautta tulleet palautteet ja kehittämistarpeet
huomioidaan, ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan asian vaatimalla tavalla.
OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.


Nastola 8.2.2022
Allekirjoitus
Satu Päivämäki11 LÄHTEET
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA
LAATUSUOSITUKSIA:
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki,
arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.
https://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afife201504226148.
pdf?sequence=1
STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-
471a-8293-5606b41536a7
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten
ihmisten asumispalveluiden laatusuositus
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista
oppiminen. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle
https://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuoltoorganisaatioiden_
vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:
Turvallinen lääkehoito -opas: https://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä:
Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-jatarvikkeesta-
tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: https://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisterijatietosuojaselosteet.
html
Perhepalvelut Päivämäki Oy Ammatillinen perhekoti Taimi
OMAVALVONTASUUNNITELMA
14
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:
https://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/op
paat/6JfpsyYNj/
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja
asiakirja hallintoon sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista:
https://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf)
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b1
4a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4f
bb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005