omavalvontasuunnitelma

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SISÄLTÖ

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 2

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 3

3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 3

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 4

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 5

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 5

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 5

4.2.1 Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §) 

4.2.2 Asiakkaan kohtelu 5

4.2.3 Asiakkaan osallisuus 6

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 6

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 7

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 7

4.3.2 Ravitsemus 8

4.3.3 Hygieniakäytännöt 8

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 8

4.3.5 Lääkehoito 8

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 8

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 9

4.4.1 Henkilöstö 9

4.4.2 Toimitilat 11

4.4.3 Teknologiset ratkaisut 11

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 12

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 13

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 14

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 14

11 LÄHTEET 15

TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 16


1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)

Palveluntuottaja

Yksityinen palvelujentuottaja

Nimi: Perhepalvelut Päivämäki Oy

Ammatillinen perhekoti Taimi

Palveluntuottajan Y-tunnus: 2924092-1

Kunnan nimi: Lahti

Kuntayhtymän nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Sote -alueen nimi:

Toimintayksikön nimi

Ammatillinen perhekoti Taimi

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Lahti

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

Yksityinen sosiaalialan yritys, joka tuottaa lastensuojelun sijaishuollon palvelua kuudelle huostaanotetulle /avohuollon tukitoimena sijoitetulle lapselle/nuorelle.

Toimintayksikön katuosoite

Satulatie 7

Postinumero

15560

Postitoimipaikka

Nastola

Toimintayksikön vastaava esimies

Satu Maarit Päivämäki

Puhelin

044 981 5196

Sähköposti

perhekotitaimi@gmail.com

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt)

26.7.2018

Palvelu, johon lupa on myönnetty

Ympärivuorokautinen sosiaalipalvelu / Ammatillinen perhekoti

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Ei alihankintana ostettavia palveluita.

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)

Toiminta-ajatus

Ammatillinen perhekoti Taimi tarjoaa luvanvaraista, ympärivuorokautista, kodinomaista lastensuojelun sijaishuoltoa kuudelle lapselle Nastolassa ositteessa Satulatie 7.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Taimi-perhekodin arvoja ovat ammatillisuus, arkilähtöisyys, inhimillisyys, turvallisuus

Ammatillisuus perhekodissa on kasvatuskumppanuutta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen biologisten vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa, mukaan luettuna koulu ja mahdolliset hoitokontaktit. Ammatillisuus näkyy toimintaperiaatteissa suunnitelmallisuutena, tavoitteellisuutena ja ammattieettiset periaatteet huomioivana toimintana.

Arkilähtöisyys perhekodissa näkyy kannattelevien arjen rakenteiden ja rutiinien toistuvuutena. Arkilähtöisyys on laajemmin myös pyrkimystä luoda yhteinen näkemys siitä missä olemme, mihin pyrimme ja miksi.

Inhimillisyys perhekodissa on toisen ihmisen arvostamista, kunnioittamista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta. Inhimillisyyttä on toisen kuunteleminen ja kiinnostus häntä kohtaan. Inhimillisyys on välittämistä ja huolenpitoa.

Turvallisuus ja turvallisuudentunne rakentuvat sekä konkreettisiin turvallisuusohjeisiin ja määräyksiin, että ilmapiiriin, joka kodissa vallitsee. Aikuisjohtoinen lapsilähtöinen, selkeä ja johdonmukainen kasvatus luo turvallisuuden tunteen. Kodin toimintatapoihin kuuluu tukeminen, rohkaiseminen, kuunteleminen, hyväksyntä, luottaminen, kunnioittaminen ja neuvottelu erimielisyyksistä.

3 RISKINHALLINTA (4.1.3)

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla ennalta kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa.

Riskinhallintaan kuuluu suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi /

minimoimiseksi, sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen.

Riskinhallinnan työnjako

Perhekotivanhemmat vastaavat omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä, sekä siitä, että kaikilla on riittävästi tietoa turvallisuusasioista.

Myönteinen asenneympäristö luo puitteet epäkohtien ja turvallisuusasioiden käsittelylle.

Riskinhallinta on koko henkilökunnan vastuulla.

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista

Omavalvontasuunnitelma

Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys

Lääkehoitosuunnitelma

Tekeillä on laatukäsikirja, jossa kodin prosessit ovat auki kirjoitettuna. Se toimii perehdytysmateriaalina omavalvontasuunnitelman lisäksi.

Riskien tunnistaminen

Henkilökunta perehtyy laatimiinsa ohjeisiin ja suunnitelmiin, ja epäkohtia havaitessaan tekee suunnitelmiin tarvittavia muutoksia, sekä informoi muutoksista ikä- ja kehitystason mukaisesti talon kaikkia asukkaita.

Kriisitilanteissa aikuinen ottaa vahvan aseman toiminnan johtajana, ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat ehdottomia, niistä ei tingitä.

Riskien käsitteleminen

Kaikki riskitapahtumat käsitellään viipymättä tilanteen jälkeen, ja käydään läpi miten, ja kuinka tapahtuma olisi voitu välttää. Perhekotivanhemmat kirjaavat haittatapahtumat ja tiedottavat niistä tarvittaessa sosiaalityöntekijöille, omaisille ja muille yhteistyötahoille.

Korjaavat toimenpiteet

Epäkohdat, laatupoikkeamat ja läheltä piti -tilanteet käydään läpi, heti kun tilanteesta on selvitty. Asianosaisten kanssa käydään läpi tilanne, ja etsitään ratkaisua, kuinka tilanne olisi voitu välttää. Tarvittavat muutokset kirjataan asiaa koskeviin suunnitelmiin, ja tapahtuneesta informoidaan sosiaalityöntekijää ja läheisverkostoa tarpeen mukaan.

Muutoksista tiedottaminen

Muutoksista tiedotetaan suullisesti ja kirjallisesti.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3)

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Perhekotivanhemmat: Satu ja Risto Päivämäki sekä lähihoitaja Santeri Kuisma

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Satu Päivämäki

Satulatie 7

15560 Nastola

p. 044 981 5196

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5)

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa, jos toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun/ asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia, muutoin vähintään kerran vuodessa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Omavalvontasuunnitelma on tulosteena alakerran oleskelutilassa, ja se on luettavissa myös internet-sivuillamme.

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2)

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi

Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa asiakassuunnitelmaneuvotteluissa puolivuosittain. Tuolloin asetetaan konkreettiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Lisäksi arjessa tapahtuu jatkuvaa arviointia, joka perustuu keskusteluihin lapsen ja hänen läheisverkostonsa kanssa. Arjen sujuminen on palveluntarpeen arvioinnin mittari. Kirjaaminen ja avoin keskustelu tuovat läpinäkyvyyttä ja auttavat työskentelemään tavoitteiden suuntaisesti.

Lapset/nuoret osallistuvat asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ikätasonsa mukaisesti. Arjessa lasten/nuorten kanssa keskustellaan tavoitteista, haaveista, onnistumisista ja epäonnistumisista.

4.2.1 Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §)

Henkilökunta (perhekotivanhemmat) laatii yhteistyössä hoito-ja palvelusuunnitelman. Sijaiset perehdytetään ennen työn aloittamista lapsia /nuoria koskeviin suunnitelmiin.

Hoito- ja kasvatussuunnitelma tehdään yhteistyössä laaditun asiakassuunnitelman pohjalta. Sen toteutumista seurataan päivittäiskirjaamisella ja sovituin kuukausiraportein.

Mikäli laaditut tavoitteet eivät toteudu / tulee vaikeuksia pysyä asetetuissa tavoitteissa, ollaan yhteydessä sosiaalityöntekijään ja pohditaan yhdessä asiaa / tehdään tarvittavat korjausliikkeet.

4.2.2 Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Lapset/nuoret osallistuvat heitä koskevaan päätöksentekoon ikätasonsa mukaisesti. Heidän kanssaan keskustellaan asioista ja heidän mielipiteensä kuullaan, ja se pyritään parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan päätösten teossa. Työskentely kodissa on lapsilähtöistä ja kuitenkin aikuisjohtoista. (Aikuisten vastuu = aikuisten päätökset). Lapset voivat vaikuttaa ikätasonsa mukaisesti omaan arkeensa ja siinä tuleviin valintoihin. Jokaisella lapsella/ nuorella on oma huone, jonne toiset eivät mene ilman lupaa - ilmapiiri pidetään toisten yksityisyyttä kunnioittavana ja jokainen on omalta osaltaan vastuussa kodin ilmapiiristä.

Lapsia / nuoria kannustetaan hankkimaan omia kavereita perhekodin ulkopuolelta ja kaverit voivat vierailla perhekodissa sovitusti, aivan kuten muissakin kodeissa. Lapsia/ nuoria kannustetaan harrastamaan oman ikätasonsa mukaisesti kodin ulkopuolella. Lasten / nuorten reviirin laajeneminen perustuu luottamukseen ja sovittujen toimintatapojen noudattamiseen.

Lasten asiakirjat säilytetään toimiston lukitussa kaapissa ja lapsilla on oikeus nähdä heitä koskevat kirjaukset ja asiakirjat. Hankalissa / vaikeaselkoisissa tilanteissa kysytään lapselta/ nuorelta onko kirjattu asia ymmärretty oikein/ puuttuuko siitä jotakin, jonka lapsi toivoo siihen vielä lisättävän. Lapsia/ nuoria ohjataan pitämään henkilökohtaiset asiat yksityisinä. Kaikkea ei ole tarvetta jakaa, vaikka ilmapiiri avoin onkin.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt

Perhekodin ilmapiiri pidetään hyvänä. Kodin päivärytmi pyritään pitämään säännöllisenä, mutta esimerkiksi ruokailuajoissa joustetaan lasten/nuorten harrastusten ja sovittujen menojen vuoksi. Netin/ puhelimen käytöstä on sovittu, että puhelin tuodaan lataukseen, kun itse mennään nukkumaan. Nukkumaanmenoajoissa on ikätasoista joustoa ja pienimmilläkin on mahdollisuus lueskella sängyssä, jos silmät pysyvät auki kaikkien iltatoimien jälkeen.

Mikäli lapsen etu / hyvinvointi vaatii esimerkiksi yhteydenpidon rajoittamista, keskustellaan siitä sosiaalityöntekijän kanssa.

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Jos lapsi / nuori / hänen läheisverkostonsa kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti, pyritään ensin avoimesti keskustelemalla hoitamaan asia tarvittavine anteeksipyyntöineen. Tapahtuma kirjataan ja asianosaiselle kerrotaan, että hän voi halutessaan olla yhteydessä sosiaalitoimeen. Loukkaavaan ja epäasialliseen käytökseen suhtaudutaan erityisellä vakavuudella.

4.2.3 Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen ja palautteen kerääminen

Palautetta saadaan suullisesti asiakassuunnitelmapalavereissa. Lisäksi yhteydenpito puhelimitse arkisissa asioissa antaa mahdollisuuden palautteen antoon. Puoliviralliset kalenteroinnit kerran viikossa lasten kanssa toimivat samalla palautteen antopaikkana. Katsotaan yhdessä kalenterista mitä on tulossa seuraavalla viikolla, ja mitä on tapahtunut edellisellä viikolla.

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Saatuun palautteeseen suhtaudutaan kiitoksella ja sitä käytetään toiminnan kehittämiseksi.

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva

Muistutuksiin / kanteluihin suhtaudutaan vakavasti, ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Tapahtumat raportoidaan kirjallisesti valvontaviranomaisille. Tavoiteaika muistutusten / kantelujen käsittelyssä on yksi kuukausi.

Muistutuksen vastaanottaja

Toimintayksikön vastuuhenkilö:

Satu Päivämäki/ perhekodin vastuuvanhempi

p. 044 981 5196

Osoite: Satulatie 7, 15560 Nastola

perhekotitaimi@gmail.com

Sosiaaliasiamies:

Tarja Laukkanen

044 729 7989

Päivystysaika keskiviikkoisin 9 - 11 Siirin tiloissa (Vapaudenkatu 23 B, Lahti)

Valvontaviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

p. 029 501 6000

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Perhekodissa arki rytmittyy tavallisten arjen rutiinien ja aikataulujen pohjalle. Säännöllinen päivärytmi luo turvallisuutta ja mahdollistaa kasvun ja keskittymisen olennaisiin asioihin. Arjen toiminnoissa opitaan tärkeitä elämisen taitoja; itsestä ja omista asioista huolehtimista, muiden huomioon ottamista, vastuuntuntoa, hyviä tapoja ja pitkäjänteisyyttä. Ikätason mukaiset rajat ja kannustus toimimaan siten, että kaikilla kodissa on hyvä olla, lisäävät hyvinvointia, kuntoutumista ja tukevat kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi.

Tiivis yhteistyö lasten/ nuorten biologisten vanhempien kanssa, ja vanhemmuuden tukeminen edesauttavat lapsen / nuoren mahdollista kotiinpaluuta.

Lasta/nuorta tuetaan koulunkäynnissä, ja ollaan tarpeen mukaan yhteydessä opettajien / kouluhenkilökunnan kanssa päivittäisen Wilman seuraamisen lisäksi.

Lapsia/ nuoria kannustetaan ulkoilemaan ja liikkumaan päivittäin oman ikätasonsa mukaisesti. Kouluun ja harrastuksiin kuljetaan pääasiassa kävellen tai polkupyörällä. Lahti tarjoaa hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet lasten harrastustoimintaan. Lapsilla on mielekkäitä harrastuksia perhekodin ulkopuolella.

Hyvinvointia, kasvua ja kuntoutumista tukevaa toimintaa seurataan arjessa ja tavoitteiden toteutumista seurataan asiakassuunnitelmapalavereissa. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan sosiaalityöntekijöille / vanhemmille lapsikohtaisen sopimuksen mukaisesti.

4.3.2 Ravitsemus

Säännölliset ateriat: aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.

Teemme monipuolista ja terveellistä ruokaa huomioiden erityisruokavaliot.

Mahdollisissa sairastapauksissa esim. vatsatauti on tarpeen mitata ja kirjata nautittuja nestemääriä. Kesällä, helteiden aikana kannustettiin juomaan enemmän vettä.

https://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/

4.3.3 Hygieniakäytännöt

Lapsia ohjataan henkilökohtaisesta ja yleisestä hygieniasta huolehtimiseen. Kädet pestään aina ulkoa tultaessa ja ennen ateriaa. Keittiön ja wc-tilojen puhtaudesta huolehditaan päivittäin. Käsipyyhkeitä vaihdetaan usein.

Hampaat harjataan aamuin illoin ja suihkussa käydään iltaisin tarpeen mukaan.

Siivouspäivä on kerran viikossa. Lapset/ nuoret huolehtivat oman huoneensa siivouksesta.

Epidemiatilanteissa noudatetaan yleisiä ohjeita ja tehostetaan hygieniasta huolehtimista esim. käsidesiä käyttämällä.

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito

Perhekodin vanhemmat tekevät välittömiä terveydenhuollon toimenpiteitä laastaroinnista tarvittavien ja lääkärin määräämien lääkkeiden antamiseen.

Terveyden- ja sairaanhoito hoituu Lahdessa hyvin julkisia terveydenhoitopalveluja käyttäen.

Kouluterveydenhoitajien kanssa pidetään tarvittaessa yhteyttä vuosittaisten, ikätasoisten kouluterveystarkastusten lisäksi.

Hätätilanteissa soitetaan 112.

Pitkäaikaissairaiden / jatkuvaa lääkitystä tarvitsevien asukkaiden oireista pidetään kirjaa ja ollaan tarvittaessa yhteydessä omahoitajaan / lääkäriin säännöllisten kontrollikäyntien lisäksi.

Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta yksikössä vastaavat perhekotivanhemmat.

4.3.5 Lääkehoito

Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Lääkkeet säilytetään toimistotilan lukitussa kaapissa.

Molemmat perhekotivanhemmat ovat suorittaneet lääkehoidon koulutuksen syksyllä 2017.

Lääkehoidosta vastaa perhekodissamme Satu Päivämäki 044 981 5196

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Yhteistyö asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa hoidetaan yhteisissä palavereissa ja puhelimitse.

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.)

Ei alihankintana tuotettuja palveluja.

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Yhteistyössä viranomaisten kanssa on hoidettu turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, joita tarkastellaan ja korjataan mahdollisten riskien ennaltaehkäisemiseksi.

4.4.1 Henkilöstö

Satu on koulutukseltaan sosionomi AMK. Valmistuttuaan vuonna 2008 hänelle on kertynyt työkoemusta lastensuojelu-, päihde- ja mielenterveystyöstä. Erityisosaamista hän on hankkinut erilaisilla kursseilla mm. PRIDE, Mielenterveyden ensiapu, Instrumental Enrichment ja erilaiset ryhmänohjaaja-koulutukset. Luonteeltaan Satu on avoin ja elämänmyönteinen.

Risto on ammatiltaan autoasentaja. Lisäksi hän on käynyt päihdetyöntekijän koulutuksen ja suorittanut realiteettiterapeutin tutkinnon. Hän on pyörittänyt omaa yritystä 15 vuotta, toimii SPR:n valmiuskouluttajana ja täydentänyt osaamistaan erilaisilla vuorovaikutus- ja johtamistaidon kursseilla mm. Lions Quest. Luonteeltaan Risto on rauhallinen ja johdonmukainen.

Alex-Santeri Kuisma, lähihoitaja

Perhekodin hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne:

1: Perhekotivanhempi, sosionomi AMK, perhekodin vastaava, perhekodin aikuisen tehtävät

2: Perhekotivanhempi, autonasentaja, päihdetyön ammattitutkinto, realiteettiterapeutin tutkinto, perhekodin aikuisen tehtävät

3. Ohjaaja, lähihoitaja, perhekodin aikuisen tehtävät

Sijaistuksissa käytetään koulutettua ja lapsille tuttua henkilöä.

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja palkkaamalla tarvittaessa lisäresursseja. Perhekotivanhemmilla on säännöllinen työnohjaus.

Työnohjaaja: Reija Syrjäläinen / SyReeni

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilökuntamuutokset eivät ole suotavia pienessä perhekodissa. Tarvittavat sijaistukset hoidetaan sovitusti perhekodissa aiemmin työskennelleen lomittajan kanssa, jolla on alaan soveltuva koulutus ja kokemus.

Kelpoisuus varmistetaan ja rikosrekisteriotteet tarkistetaan.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Sijaisia käytetään tarpeen mukaan, esim. perhekotivanhempien vapaat, haastavat asiakastapaukset, jotka vaativat tavallista vahvempaa ohjausta ja tukea. Perhekotivanhemmilla on säännöllinen työnohjaus jaksamisen ja oman ammatillisuuden tueksi. Tarpeen ja mielenkiinnon mukaan hankitaan lisäkoulutusta oman ammattitaidon kehittämiseen.

Mahdollisten työntekijöiden ammatillisuutta ja jaksamista tuetaan tarjoamalla mahdollisuutta työnohjaukseen ja perehdytetään huolellisesti työhön. Varmistetaan mahdollisen työntekijän ammatillinen kelpoisuus sekä pyydetään rikosrekisteriote nähtäväksi. Työntekijä / opiskelija / harjoittelija perehdytetään työhön konkreettisesti arjessa ohjaamalla käytännön työtehtävissä ja keskustelemalla esille nousevista asioista. Lisäksi perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan, sekä turvallisuuteen liittyviin suunnitelmiin; palo- pelastus- ja poistumisturvallisuus- sekä lääkehoitosuunnitelmiin.

Perhekodin avoin ja keskusteleva ilmapiiri auttaa työntekijää nostamaan esille myös havaitsemansa palvelun epäkohdat. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014; SHL) 48 § mukaan työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus havaitessaan asiakasturvallisuuden vaarantuvan tai asiakkaan palvelun laadun heikkenevän. Ilmoituksen teossa on voimassa matalan kynnyksen periaate, jotta palvelun laatu saadaan pidettyä parhaalla tasolla. Lomake ilmoituksen tekemiseen löytyy omavalvontasuunnitelman liitteenä. ( Netistä: https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/usein-kysyttya-ammatillisista-asioista/omavalvonta-ja-ilmoitusvelvollisuus/)

Oman ammatillisuuden kehittäminen ja lisäkoulutus nähdään myönteisenä asiana.

4.4.2 Toimitilat

Perhekoti Taimi on sijainniltaan ja tilaratkaisuiltaan ihanteellinen perhekodiksi. Tilavalla, 2343 neliön tontilla on tilaa temmeltää. Leikkimökki ja hiekkalaatikko kuuluvat varustukseen, samoin trampoliini. Puutarhassa voi harrastaa pienimuotoista viljelyä, muutama marjapensas ja omenapuu täydentävät kokonaisuuden. Uimarannalle on n. 200 m kävelymatka. Nastolan keskustaan ja kouluille pääsee kätevästi polkupyörällä. Bussit kulkevat läheltä ja matka Lahteen kestää parikymmentä minuuttia.

Rauhallisen pientaloalueen naapurustosta löytyy kavereita, ja harrastusmahdollisuuksia löytyy myös omalta kylältä.

Koti sijaitsee kahdessa tasossa ja tilaa on yli 500 m2 Jokaisella lapsella on oma huone. Mahdolliset yövieraat majoittuvat lasten omiin huoneisiin siskonpedeille. Lapset huolehtivat oman huoneensa siivouksista ja sisutuksesta huonekalujen järjestystä / verhoja yms. vaihtamalla. Isommat remontit, maalaukset ja tapetoinnit tehdään tilannekohtaisesti.

Perhekodissa on tiloja, niin yhdessäoloon, kuin omaan rauhaankin.

Kodinhoitohuoneessa pestään pyykit ja kuivatetaan vaatteet.

Saunaosastolla on kaksi suihkua. Sauna lämmitetään kerran / kaksi viikossa. WC-tiloja on riittävästi; tytöille ja pojille on omat wc:t, samoin henkilökunnalle. (Yhteensä 5 wc:tä)

Yläkerrassa, kolmannessa kerroksessa on myös erillinen toimistotila / vintti, jossa on mahdollisuus pitää esimerkiksi asiakassuunnitelmapalavereja.

Siivous ja pyykkihuolto

Lapset / nuoret siivoavat oman huoneensa perusteellisesti kerran viikossa. Perhekodin vanhemmat siivoavat päivittäin vessat ja keittiön ja viikkosiivouksen yhteydessä aina perusteellisemmin jonkun huoneen, niin hygienia- ja siisteystaso pysyy kunnossa. Tarvittaessa voidaan ostaa ulkopuolelta siivouspalveluja. Jätehuolto on järjestetty Lassila/Tikanojan kautta. Pyykkihuolto tapahtuu erillisessä kodinhoitohuoneessa, jossa rumpukuivaaja ja kuivauskaappi.

4.4.3 Teknologiset ratkaisut

 Kaikissa makuuhuoneissa on asennettuna sähköiset palovaroittimet.

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Perhekodissa terveydenhuollon laitteita ei juurikaan ole. Mikäli laitteita tulee käyttöön, säilytetään ne perhekodin aikuisten valvonnassa. Perhekodilla on käytössä laastarit ja erilaiset sidetarpeet, sekä lukollisessa kaapissa säilytettävät lääkkeet ja kuumemittari.

Terveydenhuollon laitteista on vastuussa Satu Päivämäki.

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5)

Perhekodissa on käytössä Nappula- tiedonhallintajärjestelmä. Perhekodin asukkaita informoidaan kirjaamiskäytännöistä ja mahdollisuudesta nähdä heitä itseään koskevat kirjaukset ja pyytää niihin korjauksia. Päivittäiskirjaamisessa ja koosteissa huomioidaan lapsen/nuoren näkemys asioista.

Perhekodilla on asiakasrekisteri, joka sisältää asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia eli lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä henkilötietoja. Näitä tietoja voivat yksilökohtaisesti olla esim. asiakassuunnitelmat, päätökset, hoito- ja kasvatussuunnitelmat ja raportit. Perhekodin asukkaita käsiteltävät tiedot ovat asukkaiden hoivan ja kasvatuksen kannalta tarpeellisia, kuten esimerkiksi asukkaan nimi ja henkilötunnus, yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, lähiomaisten nimet ja yhteystiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot ja muut arkielämään, harrastuksiin ja koulunkäyntiin liittyvät tiedot.

Rekisterissä olevat tiedot on saatu opetus-/ sosiaali- / terveysviranomaisilta, rekisteröidyltä itseltään tai hänen lähiomaisiltaan.

Perhekodissa käsitellään asukkaiden yksilöityjä henkilötietoja sopimuskauden ajan / niin kauan, kuin lapsi/ nuori on sijoitettuna lapsikohtaisella sopimuksella perhekotiin.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman huoltajan tai muun asiakkaan asioista päättävän tahon suostumusta.

Henkilötietoja käsitellään perhekodissa noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki asukkaiden tiedot säilytetään siten, että ne pysyvät suojattuna; asiakirjat lukitussa tilassa olevassa lukitussa kaapissa ja kirjauksiin käytettävä tietokone, sekä Nappula-kirjausjärjestelmä ovat salasanojen takana.

Perhekodin työskentelyä ohjaa salassapitosäädökset. Mahdolliset työntekijät / harjoittelijat perehdytetään tietosuojakäytäntöihin, ja he allekirjoittavat vaitiolositoumuksen ennen kuin aloittavat työskentelyn perhekodissa.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Satu Päivämäki 044 981 5196

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Asiakkailta tai henkilökunnalta riskinhallinnan kautta tulleet palautteet ja kehittämistarpeet huomioidaan, ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan asian vaatimalla tavalla.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5)

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys

Lahdessa 1.11.2021

Allekirjoitus

Satu Päivämäki

11 LÄHTEET

LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUKSIA:

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.

https://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille:

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus

https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus

https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle

https://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:

Turvallinen lääkehoito -opas: https://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030

Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä:

Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn

Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: https://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: https://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/

Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: https://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf)

Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta

https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b

Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta

https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005