sijoitus ja hoitoprosessi

Asiakassuunnitelman pohjalta laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka ohjaa tavoitteellista työskentelyä.

Sijoitetuilla lapsilla / nuorilla on mahdollisuus valita Lahden monipuolisesta harrastusvalikoimasta. Kaikille löytyy oman kiinnostuksen mukaisia, kehitystä tukevia harrastuksia.

PHHKY:ssä on laaja-alaista erityisosaamista tarvittaviin kuntoutus- ja terapiapalveluihin, ja perhekotivanhemmat tukevat ja osallistuvat prosesseihin tarpeen mukaan.

Perhekoti tekee tiivistä yhteistyötä koulun /oppilaitosten kanssa ja tukee lapsen/ nuoren koulunkäyntiä.

Perhekodissa lapsilla on perhekotivanhemmat, jotka ovat päivittäin läsnä lapsen arjessa.

Perhekoti kannustaa lasta/nuorta yhteydenpitoon läheisverkostonsa ja sosiaalityöntekijänsä kanssa asiakassuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Lapsen/nuoren lomista sovitaan asiakassuunnitelmassa, ja sen mukaan toimitaan. Mikäli loma ei suju suunnitelmien mukaan, on lapsella aina mahdollisuus keskeyttää se ja palata kotiin.

Asiakassuunnitelmassa sovitaan raportointikäytännöistä sosiaalityöntekijän ja perhekodin välillä. Avoimet välit sosiaalityöntekijän, vanhempien ja perhekodin välillä helpottavat kasvatuskumppanuutta.

Perhekoti huolehtii lapsen/ nuoren suunnitelmallista siirtymistä seuraavaan elämänvaiheesen. Asiat hoidetaan suunnitelmallisesti .

Kuvaus lapsen/ nuoren sijoituksen alkamiseen ja päättymiseen liittyvästä työskentelyprosessista:

Prosessi lähtee liikkeelle sosiaalityöntekijöiden yhteydenotosta. Keskustellaan mahdollisesta sijoituksesta, ja arvioidaan olisiko paikka juuri tälle lapselle sopiva ja hänen kasvuaan tukeva. Samalla perhekodissa arvioidaan kuinka tuleva lapsi/nuori sopisi jo olemassaolevaan porukkaan.

Jos asia etenee, niin sosiaalityöntekijät tulevat käymään perhekodissa, ja sen jälkeen järjestetään mahdollinen tapaaminen lapsen vanhempien / sijaishuoltopaikan kanssa, ja heidän tutustumisensa perhekotiin. Lapsi / nuori tavataan sen jälkeen, kun puitteiden katsotaan olevan kunnossa.

Perhekotivanhemmat ja lapsi/ nuori tutustuvat toisiinsa, ja lapsella / nuorella on mahdollisuus kertoa omista toiveistaan ja kuulla millaista arkinen elämä on meidän perhekodissa. Jos lapsi / nuori hyväksyy sijoituksen, niin olisi suotavaa, että hän pääsisi käymään perhekodissa tapaamassa perhekodin muut lapset/nuoret ennen muuttoaan. Sijoituksen työskentelyprosessi etenee yksilöllisesti, lapsen/ nuoren parasta ajatellen, sosiaalityöntekijöiden, vanhempien ja perhekodin tehdessä tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä.

Sijoituksen päättyminen perhekodissa hoidetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä sijoittavan viranomaisen, vanhempien, koulun ja lapsen/nuoren uuden asuinpaikan kanssa. Lasta/ nuorta tuetaan sijoituksen päättyessä ja hänelle kerrotaan, että hän voi edelleen halutessaan pitää yhteyttä perhekotiin.