sijoitus ja hoitoprosessi

Sijoitus- ja jälkihuoltoprosessi Perhepalvelut Päivämäki Oy Ammatillinen perhekoti Taimi Suunnitelma sisältää välttämättömät kriteerit, joiden perusteella yksikkö arvioi sen soveltuvuutta lapsen tarpeisiin nähden. Ennen sijoituksen alkamista Ennen sijoituksen alkamista, sosiaalityöntekijöiden tutustumiskäynnillä, ja myöhemmin, j mahdollisesti myös vanhempien kanssa mietitään, onko Taimi perhekoti juuri kyseiselle lapselle oikea paikka. Ennen sijoitusta kartoitetaan lapsen / nuoren erityistarpeet ja perhekodin mahdollisuudet vastata kyseisen lapsen tarpeisiin. Sijaishuoltopaikan valinnassa painotetaan sen kykyä vastata lapsen huostaanoton perusteina oleviin tarpeisiin, sekä huostaanoton tarpeesta johtuviin lapsen psyykkisiin, emotionaalisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Ennen sijoituksen alkamista on aina huomioitava myös sijoitettavan lapsen vanhemmat, sekä heidän kykynsä toimia sijoituksen aikana yhteistyössä perhekodin kanssa. Mikäli lapsen vanhemmat vastustavat perhekotiin sijoittamista, on olemassa suuri riski sille, että myöhemmässä vaiheessa joudutaan tekemään sijaishuollon muutos. Jos sijoitusta pidetään mahdollisena, niin perhekoti Taimiin sijoitettaville lapsille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään tutustumiskäynnit ennen varsinaisen sijoituksen alkamista. Ideaalitilanteessa lapsi käy ensin muutaman tunnin tutustumiskäynnillä, tulee sitten päivävierailulle, jolloin voi tavata perhekodin muita lapsia/nuoria. Perhekoti Taimiin jo sijoitettujen lasten ryhmädynamiikka huomioidaan uusia sijoituksia pohdittaessa. Perhekoti on siellä asuvien lasten koti, ja perhekotiin muuttavien lasten tulee myös tuntea olevansa tervetulleita uuteen kotiinsa. Perhekodissa ei käytetä rajoitustoimenpiteitä, ja ennen sijoitusta on hyvä kartoittaa lapsen kokonaisvaltainen tuen tarve, jottei sijoituspaikkaa myöhemmin jouduta vaihtamaan vahvemman tuen yksikköön. Sijoituksen jatkuessa Perhekoti pitää yhteyttä asiakassuunnitelmassa sovitulla tavalla lapsen biologiseen perheeseen mahdollistaen näin lapsen mahdollisen kotiinpaluun onnistuneen tukemisen. Sijoituksen voimassaoloaikana lasta tuetaan pitämään yhteyttä omaan läheisverkostoonsa, ja pyritään rakentamaan lapselle sijoitusaikana toimivat suhteet omaan biologiseen sukuunsa, mikäli suinkin on mahdollista. Sijoituksen päättyessä Siirtyminen toiseen sijaishuoltopaikkaan / kotiutuminen Mikäli lapsen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden asiantuntijoiden sekä biologisten vanhempien kanssa päädytään ratkaisuun, että lapsi tarvitsee vahvempaa tukea, niin pyrimme kaikissa toimissamme tukemaan lasta ja hänen perhettään siirtymävaiheessa toiseen yksikköön. Lapsella on mahdollisuus sijoituksen päättymisen jälkeenkin pitää yhteyttä perhekotiin, ja niin on usein tapahtunutkin. Kotiutumista valmistellaan yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden, syntymävanhempien, lapsen/ nuoren ja muiden asiantuntijoiden kanssa hyvissä ajoin. Lapsen kotilomia lisätään vähitellen, ja samalla pidetään tiivistä yhteistyötä perheeseen. Kartoitetaan riskejä, ja suunnitellaan yhdessä vanhempien ja lasten / nuorten kanssa toimintamalleja, joilla kotona asuminen onnistuu. Itsenäistyminen perhekodista, iän myötä tapahtuva siirtyminen

Nuorta ohjataan siten, että: • nuori etenee opinnoissaan ja pääsee perusopetuksesta tai yleissivistävistä toiseen asteen opinnoista ammattiin valmistaviin jatko-opintoihin ja sitä kautta työelämään, jolloin itsenäistymiselle on paremmat lähtökohdat

Kun nuori alkaa lähestyä täysi-ikäisyyttä, laaditaan hänelle yhteistyössä sijoittajakunnan sosiaalityöntekijöiden ja nuoren biologisten vanhempien kanssa jälkihuoltosuunnitelma, jossa määritellään, kuka vastaa nuoren jälkihuollosta hänen tultuaan täysi-ikäiseksi. Perhekodin jälkihuoltoprosessi

Nuoren siirtyminen jälkihuoltoasiakkaaksi suunnitellaan yksilöllisesti siten, että tarvittaessa jälkihuolto aloitettaisiin aikaisintaan, kun hän on saanut toisen asteen tutkintonsa valmiiksi, vaikka hän olisikin jo saavuttanut täysi-ikäisyyden.

Perhekotimme vastaa nuoren jälkihuollosta, jos nuori asettuu asumaan ja opiskelemaan lähelle perhekotiamme, jolloin se on käytännössä mahdollista.

Jälkihuoltovastuussa pyrimme kaikin tavoin ohjaamaan nuorta tulemaan itsenäistymisessä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamisessa. Ohjataan huolehtimaan itsenäisesti raha-asioista, kodinhoidosta, ruokahuollosta, terveydestä yms. Ohjataan löytämään elämäntilanteeseen sopiva asumismuoto ja jatkamaan opiskelua tai hankkimaan työpaikka. Jos jälkihuolto ei toimi, niin kuin sen tulisi jälkihuollolle yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaan toimia, olemme välittömästi yhteydessä nuoren omiin sosiaalityöntekijöihin suunnitelman muuttamiseksi.