Arvojamme: Ammatillisuus Arkilähtöisyys Inhimillisyys ja Turvallisuus

Tarjoamme luvanvaraista ammatillista perhehoitoa neljälle lapselle / nuorelle 

Lahden Renkomäessä.

Ammatillisuus perhekodissa on kasvatuskumppanuutta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen biologisten vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa, mukaan luettuna koulu ja mahdolliset hoitokontaktit. Ammatillisuus näkyy toimintaperiaatteissa suunnitelmallisuutena, tavoitteellisuutena ja ammattieettiset periaatteet huomioivana toimintana.

Arkilähtöisyys perhekodissa näkyy kannattelevien arjen rakenteiden ja rutiinien toistuvuutena. Arkilähtöisyys on laajemmin myös pyrkimystä luoda yhteinen näkemys siitä missä olemme, mihin pyrimme ja miksi.

Inhimillisyys perhekodissa on toisen ihmisen arvostamista, kunnioittamista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta. Inhimillisyyttä on toisen kuunteleminen ja kiinnostus häntä kohtaan. Inhimillisyys on välittämistä ja huolenpitoa.

Turvallisuus ja turvallisuudentunne rakentuvat sekä konkreettisiin turvallisuusohjeisiin ja määräyksiin, että ilmapiiriin, joka kodissa vallitsee. Aikuisjohtoinen lapsilähtöinen, selkeä ja johdonmukainen kasvatus luo turvallisuuden tunteen. Kodin toimintatapoihin kuuluu tukeminen, rohkaiseminen, kuunteleminen, hyväksyntä, luottaminen, kunnioittaminen ja neuvottelu erimielisyyksistä.  

Perhekodin toimintaa arvioidaan ja kehitetään saatujen palautteiden pohjalta. Lisäksi toiminnassa käytetään itsearviointia ja tavoitteena on saada arki toimimaan jouhevasti, niin, että jokaisella on mahdollisuus keskittyä olennaisiin asioihin.  


Lapset huolehtivat oman huoneensa siivouksista ja sisutuksesta huonekalujen järjestystä / verhoja yms. vaihtamalla. Isommat remontit, maalaukset ja tapetoinnit tehdään tilannekohtaisesti.

Perhekodin avara olohuone ja iso keittiö tarjoavat tilan yhteiseloon, ja jokaisella on mahdollisuus vetäytyä myös oman huoneensa rauhaan. 

Perhekoti Taimi on sijainniltaan ja tilaratkaisuiltaan ihanteellinen perhekodiksi. 

Sijainti päättyvän tien päässä, ja metsäiseen puistoalueeseen rajoittuva suuri puutarhatontti tarjoaa mahdollisuuden ulkoiluun omassa pihapiirissäkin. Rauhallisen pientaloalueen naapurustosta löytyy kavereita, ja polkupyörällä pääsee kätevästi kouluun ja harrastuksiin.

Koti sijaitsee yhdessä tasossa ja tilaa on n. 300 m2.  

"Lahti on sopivan kokoinen kaupunki"

"Perhekoti on koti, 

jossa on turvallista asua"